Bài hát chiều tha hương - Hoàng Trọng & Quách Đàm (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
94
lượt xem
9
download

Bài hát chiều tha hương - Hoàng Trọng & Quách Đàm (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chiều tha hương - hoàng trọng & quách đàm (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chiều tha hương - Hoàng Trọng & Quách Đàm (lời bài hát có nốt)

  1. Chieàu tha höông. Hoaøng Troïng -Quaùch Ñaøm #c « « & « bˆ « l « . « «« ˆ « « ˙ « l « . bˆ « « « « l « « « ˆ«ˆ ===================== l ««««« « ˆ « _« w «««« j « « bœ œ ˙ » »» l « »» » = « ˙ « « _ ˆ ˆ « « ˆ # ˙. œ « »»» »»» « « « « « « « œ œ »œ « « « « » »» «. ˆ « « « « lw j ˆ ˆ ˆ « « « ========================= l & l ˆ « « « l « « « « »» »» »» »»œ= « « ˆ ˆ ˆ Chieàu nay möa rôi öôùt vai ngöôøi % « « « « # « « « « « bˆ « « =l « « ˆ ˆ « « « « œ. »»» »J »»» œ ˙ »» ˆ « « « ˆ « ========================= & “{ l ˆ « « _ « « « « ˆ « « ˆ döôùi quaùn vaéng Chaøng nieân thieáu mieàn xa thaân daàm ...döôùi aùnh naéng Hoaøng hoân xuoáng chieàu nay ta ngöøng # « « « « « « « « « « « « ˆ « « « ˆ « « « « ˆ « « « = w « l ˆ « « « ˆ « « « ˆ « ˆ « « ========================= l & ˆ söông Ñôøi phieâu löu mang maùu giang hoà chaân Loøng ta sao xa vaéng ñaâu ngöôøi # « «. « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ « « « ˆ œ »J ˙ ˆ ˆ ˆ « « « « «= « »» « l « ˆ ˆ « ˆ ========================= l & ˆ ñi boán phöông Chí lôùn say söa cuoäc ñôøi möa « « « « ta öôùc mong Quaùn vaéng ñeâm thaâu buïi ñôøi möa # w « « « « œ »»œ œ « « « « »» » »» ˆ « « « « ˆ « » » » »»œ l œ . « « ˆ ========================= l & l « « ˆ »»» œ ˙ = »J »»» »» naéng Chieàu nay möa rôi öôùt thaân chaøng trai tha höông naéng Roài ñaây ta ca khuùc thanh bình vang muoân phöông # « « « « « « « « « « « « « « « « « bˆ « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « « _ l w ˆ « « « ========================= l & ˆ « = « ˆ Loøng man maùc buoàn maây troâi ngaøn phöông Trôøi queâ saéc hoàng hoa thôm ngaøn höông # « « « « « « « « « & « « « « « « « « l «. « « « « « « « « « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ « œ « »J « »» ========================= l ˙ « ˆ ˆ ˆ = Ngaøy mai ra ñi daán thaân mình trong gioù möa Ñôøi ta ra ñi hieán thaân muønh cho gioù söông
  2. # « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « « ˆ « ˆ « « ˆ « « « ˆ « l w ========================== l & = Döôùi quaùn coâ ñôn say mô tình xöa # « « « Goùc suoái chaân non queân sao tình thöông « ˆ « ˆ « « ˆ œ. »»» »J œ»» ˙ »»» & « « « ˆ « « ========================== l l = Chuoâng chieàu buoâng ngaân thieát tha # »œ « Söông chieàu buoâng rôi thöôùt tha »»»œ »»»œ »»»œ »J œ œ & »» » » »» »»» ========================== l « j ˆ « l w = Gioù löôùt maây bay chaân trôøi xa # « « Quaùn öôùt ñeâm nay queâ nhaø xa œ »»» « ˆ « « ˆ « œ »»» « « « l «. « « ˆ j « « ˙ ========================== l & ˆ « = Chaøng trai hôõi chaøng chôø ta # « « « Chaøng trai hôõi ñôøi coøn ta « « « « « « « « ˆ j « ˆ « & « ˆ « « « « ˆ « « ˆ « ˆ « « « ˆ j « l w ========================== l = Cuøng ñi beân nhau ta cuøng ca # « « « « Cuøng ñi beân nhau ta cuøng ca « « « « »»» œ œ »»» œ »»» »»» . & ˆ « « « « ˆ « « « ˆ « « ˆ » »»œ ========================== ll œ »J »»» œ ˙ »» = Tình saàu tha höông saùt vai cuøng nhau khuaây khoa # « « « « « « « « Tình saàu tha höông saùt vai cuøng nhau khuaây khoa « « « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « « « « bˆ ˆ « l w ˆ « « _ « « « « ========================== l & « « « ˆ = Loøng bao noãi ngöôøi ñi ñöôøng coøn xa # « « « « « « « « « « ˆ ˆ « « « « « « « « ˆ « l «. Duø möa baõo roài ñaây ñöôøng duø xa « « « « « « « ˆ « « ˆ « « ˆ « « « ˆ « œ »J »» ========================== l & « ˆ ˆ « ˙ « = Ngaøy veà queâ höông vôùi bao tình löu luyeán xöa Loøng nay khoâng phai vôùi bao hình mô öôùc xöa # « « « « « « « « « « « « ˆ « « « « « « « ˆ « ˆ « « « 1. & ˆ « « « ˆ « ˆ « ˆ « « ˆ l w ========================== l = Suoái vaéng traêng thaâu ñoâi ta cuøng mô Döôùi boùng tre xanh ñoâi ta cuøng # « « « « « œ »»œ »œ « ‰ Œ Ó « « « « »»» l « 2. « « ˆ « ˆ « « »» »» »»œ ” w ========================== ” & ˆ « ˆ { ˆ j « = Doøng soâng quanh co nöôùc xanh rôøn.. ...mô.(1953)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản