Bài hát chờ đợi mãi thôi - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
77
lượt xem
14
download

Bài hát chờ đợi mãi thôi - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chờ đợi mãi thôi - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chờ đợi mãi thôi - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Chôø ñôïi maõi thoâi. b 4 Ó ‰ « « œ «. « « « « « « Vuõ Thaønh An »J l « »» ˆ _ _ _ « « l _ « « ‰ « « « 4 ====================== l & « « _ _ j j ˆ ˆ « « ˆ « « jˆ ˆ j j « « « jj ˆ ˆ « « « ˙« « « « _ _ ˆ= j j j ˆ ˆ « « « « ‰ « « œ œ. œ œ œ œ « « « « « « l « »J »J »J J « Chôø ñôïi maõi thoâi mong chôø gì nöõa treân ñôøi Ngaøy taøn thaùng b «. « « « « « _ ˆ ˆ _ j j « « « ˆ ˙ « « « J »»» ˆ ˆ »»» l j j « « =========================l & ˆ »» »» »» »»» ˆ j « « ˆ « j « « ˆ j j b «. « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ «. « « « « « l « vôi nhö ngöôøi lang thang laïc loái Daønh ñeå buoâng troâi theo gioù bay ñi xa « ˆ « « « « « « l j j j j j « « « « « _ _ « « « _ _ ‰ « « œ»J « « ˆ ˆ ˆ « « j ˆ « j j j « « « « ˆ ˙ =========================l & ˆ j « « _ »» « _ ˆ ˆ « j « j b «. « « « « « « « khôi Khoâng muoán rôi theo coõi ñôøi ngaøn thuù vui luoân goïi môøi Ñöøng buoàn nheù « ˆ « « « l j j ˆ ˆ « ‰ « « « « « l «. « « « « « l « ˆ « & « « « _ _ _ j j j ˆ ˆ ˆ « « « « « _ ˙ « _ _ ˆ ˆ j j ˆ ˆ « « j « « « « ========================= ˆ « « j ˆ « _ ˆ « _ « ˆ j j « j j « b « ‰ « « œ œ. œ œ œ œ « «. « « « « « »J »J »J »J « « em buoàn gì xaùc laù beân theàm Chôø ñöôïc daãm leân mong tình xöa khoâng gôïi « ˙ « « « »J »»» ˆ ˆ »» l j j « « »» »» »» »» ˆ l ˆ j « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j j j j j « « « « « =========================l & « « « « « l « ‰ « « « ñeán Ñeå ñöôïc nguoâi queân xin noãi ñau khoâng khôi leân Vinh phuùc mai sau seõ b « « « « « _ « ˆ j j j « « « « « ˆ ˙ « ˆ ˆ _ _ _ _ « « « l « « « l « « « « ˆ. « « « ˆ « j j ========================= & _. _ ˆ ˆ ˆ « j « « « ˆ « ˆ j ˆ « j « j ˆ « j « « « « j ˆ ˆ « j j ‰ « « « « « « œ « l ˙ ‰ œ œ œ »J »J »J ñeàn ngaøy thaùng em ñi bình yeân Nöôùc maét coù ñaày ñeå daønh thöông khoùc con b « « « « « l «. j j j « ˆ ˆ ˆ « « « =========================l & _ ˆ « « « « »J « »»» j j ˆ ˆ « « ˆ »» ˆ j « j « »» »» »» « _ ˙ « £ « b »»œ . « « « « « l « ‰ « « « ngöôøi Bao nhieâu öu saàu röûa saïch cho nhau laàn cuoái Xoùa heát noãi « « « « « « j « j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « j « « « ˙ « « l « « ˆ ˆ _. j j « ˆ « j « « « « ˆ =========================l & » « ˆ « _ _ _ « « « « « ˆ ˆ ˆ j « « « ‰ « « œ «. « « « « « « ñau ñaõ haèn daáu veát treân moâi Baõo taùp qua roài hoa mæm cöôøi xinh b « »J « ‰ « « « « ˙ « « « « « ˆ « « _ »» l ˆ _ _ _ ˆ « l _ « j j « « ˙ =========================l & « « _ ˆ j « ˆ j j « j ˆ ˆ ˆ « j « « « « « _ _ ˆ j j j ˆ ˆ « « « b «. « « « « « « ‰ « « œ œ. œ œ œ œ « »J »J »J J « töôi Nhoïc nhaèn choán ñaây nhoïc nhaèn moät kieáp löu ñaày Haän tình troùt & ˆ« « « « « l « « _ ˆ ˆ _ ˆ « j « « ˆ j j « « « ˆ ˙ « « « J »»» ˆ ˆ »»» l j j « « =========================l »» »» »» »»» ˆ j « j j b «. « « « « « vay mua vaøi giaây vui ngaøy aáy Göûi traû cho ai naêm thaùng ta xin nguoâi « ˆ « « « « « « l « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « j « j j _. j « j « « « « « « « l w « ˆ « _ « « « _ ========================= & « ˆ ˆ ˆ « « j j j « ˆ « « « ˆ j j ” ngoai Soá kieáp leânh ñeânh coøn daøi vaàng traùn tin yeâu chaúng phai.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản