Bài hát cho tôi yêu - Hoàng Đạm & Hoàng Yến (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
106
lượt xem
27
download

Bài hát cho tôi yêu - Hoàng Đạm & Hoàng Yến (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cho tôi yêu - hoàng đạm & hoàng yến (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cho tôi yêu - Hoàng Đạm & Hoàng Yến (lời bài hát có nốt)

  1. Cho toâi yeâu. % Hoaøng Ñaïm & Hoaøng Yeán bc « « « ˆ ˆ ˆ ll «. « « « « l « « « « j j j « « « « « _ « «= & « « « « ˆ « « « #_ « ˙ ====================== l « « « « j j « j ˆ ˆ ˆ ˆ « « j « j j ˆ « ˆ ˆ « _ « « j ˆ « Ñaõ töø laâu roài toâi yeâu maøu aùo traéng Maøu aùo trinh b «. « « « « « « & ˆ« « « « « « l « « « « « _ ˆ ˙ « « « j ˆ ˆ _ « « « « « « l « ˆ « « « œ « l « « ˆ « « ˆ « ˆ »»» ˆ « ˆ ˆ « j j ˆ « « j ˆ j j « j « j « « ˆ « ========================= j j « j j j « ˆ « nguyeân thuôû bao buoåi ñeán tröôøng Vaø töø laâu toâi yeâu maøu möïc tím thaân b « « ˙ « « « « « « « « « l « j j « j « ˆ ˆ ˆ ˆ « « j « ˙ « « « « « ˆ ˆ j « « « l « j « ˆ « =========================l & ˙ « ‰ œ « « »J « « »» ˆ ˆ j j « « « thöông Gôïi cho toâi nhôù moät thuôû ngaây thô Moãi laàn tan b « « « « « « « « « l « « « « œ œ « « »J »J l œ . »» »» »»» « « « « « « « « j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « & «. ˆ « j j j ˙ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « j j ˆ ˆ « « =========================l j hoïc tung taêng taø aùo traéng Ñaøn böôùm xinh xinh löôïn bay ngaäp saân b « « « « « « ˆ « « « « œ « « ˆ j « « « « l « « « « « »»» j j ˆ ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « j j « « « j ˆ l « « « « « l « j « « « « « « ˙ ˆ ˆ ˆ ˆ j j « j « « « j « & ˙« ˆ ˆ « j j « j ========================= tröôøng Ngaøy heø sang trao nhau doøng löu buùt vaán vöông Kyû nieäm ñeïp b «. « « « « « œ « « « « »J l w ˆ ˆ ˆ »» « j « j « j « « ˆ « « « « j ˆ ˆ « « « « « « & ˆ « j ˆ « « =========================l “{ « « j j j ˆ ˆ ˆ « « « eâm trôû veà boài hoài baâng khuaâng Cho toâi yeâu haøng caây tröôùc CHo toâi yeâu kyû nieäm trong b œ « «. « l w l « « « « « « l «. « « « l « ˆ ˆ & »»» ˆ « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j « ˆ j j j j ˆ « « _ « « « « « « ========================= « « ˆ « j « « ˆ lôùp naéng vöông vaøng hoe Cho toâi yeâu ñöôøng ñi ñeán lôùp boùng caây ngaû « « « « « « « œ « « .. saùng vôùi bao baïn thaân Cho toâi yeâu töøng trang saùch môùi ñi qua ñôøi b « ˆ « « « ˆ ˆ j ˆ « « « « « j ˆ »»œ ˆ « ˆ « ˆ l »» « ˆ j ˆ « « w & w l ˆ « ˆ « « « j « ˆ « ˆ « ˆ « « ˆ =========================l « « l w j ˆ « ˆ « % che Cho toâi yeâu haønh lang eâm loái böôùc chaân thaày coâ « « « « « « « « toâi Toâi khoâng queân gioïng thaày coâ thieát tha cho tuoåi thô « b ˆ « ˆ « « « j j j l «. œ œ « l w l ˙ ‰ « « = « « « « « j ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ. »»œ »»J ˆ « ˆ « »» ========================= & « œ « »» ˆ « »»» « « « j j « ˆ ˆ «” « « ˆ j Cho toâi yeâu töøng vieân phaán traéng vôùi bao moäng mô Ñaõ töø laâu... Toâi khoâng queân moät ñoâi maét ñaõ cho toâi ngaån ngô.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản