Bài hát chồng xa - Võ Thiện Thanh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
179
lượt xem
47
download

Bài hát chồng xa - Võ Thiện Thanh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chồng xa - võ thiện thanh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chồng xa - Võ Thiện Thanh (lời bài hát có nốt)

  1. Choàng xa. Voõ Thieän Thanh. « « « « « « « « « « « « « « « ˆ « « 4 Ó 4 Œ « « « ˆ « « « « « “{ « ˆ ˆ « « ˆ « « ˆ ˆ « ˆ « « « « «= & « « « ˆ « ====================== l « ˆ « ˆ « « « »œ Daäy ñi em ñöøng nguû daây döa daäy ra « « « » œ œ ˆ. « « « » »» »» « « « « « « « « « « ...em ñöøng nguû daây döa daäy ra « « ˆ ˆ « ˆ « « « ˆ l «. j « ˆ « « « « « « ˆ «= ˆ ˆ « « _ « ˆ j « « « _ « « « ========================= l & ˆ ˆ « « ˆ « « « « coi giaøn möôùp ra hoa Maù ôi laáy khaên cho baäu thaém côn « « « « « »œ œ »œ ˆ « « « »» »» » « « « coi troøi naéng leân chöa Naéng leân Maù ñang coøn giaët aùo sau & « «. « « « « ˆ « « « ˆ ˆ « ˆ ========================= l l « « « ˆ « «= « « _ _« ˙ « « ˆ « ˆ « « « buoàn Ngöôøi ta ñi veà mieát nôi xa tìm töông « « « » » « « ˆ « « »œ œ œ ˆ . « « « « « « «. vöôøn Daäy ñi em ñöøng nguû daây döa Chaïy ra « « ˆ » » « « ˆ »» « « « ˆ l «. j « ˆ « « « « « « «= « « « _ _ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « j ========================= l & « « « ˆ ˆ « lai haïnh phuùc xa hoa Côù sao côù sao em coøn nhôù coi töøng luoáng rau thöa Maù ñang Maù ñang phôi duøm aùo « « « « « « « «. 1. « ˙ «. « « « « « « « « « ” « « « « ˆ { « « ˙ 2. « « « ˆ « «= ˆ ˆ ˆ & « « « « l ˙ ========================= l « « ˆ ˆ « « ˆ thöông ai Daäy ñi... ...cho em. Daäy ra œ »»œ »»»»œ »œ »»œ »»œ »»»œ »»» »» « « « ˆ « « » œ »œ »» »» »»» . ˆ « l œ »»œ »»» »» œ œ œ « »»» »J œ»» = ========================= l & « « « « « « coi loøng heát ñau chöa keä ngöôøi ta ñöøng coù hay mô Laáy « « .. « « « « « « »œ « « » « ˆ » »»» œ «. « « « « ˆ « ˆ « ˆ « k « ˆ ˆ « œ » l ˙ »»» « ========================= l & » « ˆ = « « choàng ñöông ñôøi coøn bao keû chôø Daäy ñi œ »»œ »»»»œ »œ »»œ »»œ »»»œ »»» »» « « « »»» œ »œ » » ˆ « l œ »»œ »»» »» œ œ œ . « ˆ » »» »»» »J œ»» = ========================= l & « « « « œ mua ñoà naáu canh chua veà cho Ba Meï böõa côm tröa Côù « .. « ˆ « « « « « »»» ˆ « « « » « « « ˆ ˆ ˆ k « « œ œ l w »»» »»»» ========================= & =” gì Maø naèm buoàn thiu buoàn thiu.
Đồng bộ tài khoản