Bài hát cô đơn mình anh - Tuấn Thăng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
140
lượt xem
46
download

Bài hát cô đơn mình anh - Tuấn Thăng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cô đơn mình anh - tuấn thăng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cô đơn mình anh - Tuấn Thăng (lời bài hát có nốt)

  1. Coâ ñôn mình anh. Tuaán Thaêng ## 2 « « « « « « ˆ « « « ˆ »K « « « « « « « 4 _ _ _ _ _ l « « « « « œ l « « « « _ =l kkkj j « « « « »» ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ====================== & kj k j « « « « « « ˆ ˆ k k j k k j. k ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « Vaøo moät ngaøy chôït boùng daùng aáy troâng raát xinh thô ngaây tìm ñeán ## « « « « « « __ _ l _ « « « « « « »K « « « « « l « « « « « « œ l j l _ _ _ _ _ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ »» k k k k k « ˆ « « « j « « « « ˆ ˆ ˆ kk « ˙ « j k k j. k « « « « « ========================= & « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « anh hoâm naøo Roài töøng ngaøy thaàm nhôù boùng daùng aáy nay ngôõ ## « « « « « œ œ « « k j « « ˆ ˆ « « ˆ ˆ « « « « l « k ˆ « « k k j « ˆ « « ˆ « » j ˆ »K »»» k « » =========================l & « l ˙ »»» nhö chöa quen ngöôøi böôùc ñi xa maõi ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ »J »K »K »K »J K »J »K »K »» œ œ œ œ »J « œ œ œ œ »J »K »K »K œ « J K K »» »» »» »» »» »»» l »» »» »» » =========================l & l »» »» »» »» »» ˆ l »»» »»» »»» »»» k « Saùng thöùc giaác nghe nuï hoân quanh ñaây Nhöõng noãi nhôù nhö haèn saâu trong tim ## œ œ œ œ œ ˙ œ. »»» « œ »K œ œ œ œ œ »K œ J »K »K »J »K »J »J »K »J »K »»» »» »» »» »» »» =========================l & l l ˙ »»» l « »» l »» »»» k ˆ « »» »» »» »» maø naøo em coù hay Hoaõi tình hôõi em naøo bieát taâm hoàn ## œ »»» œ « « œ »K « « »K œ œ »K »J œ œ œ »K »K »J »»» . & »» ˆ ˆ »» k k « « »» »» =========================l l »» »» »» »» l œ »K œ »K »K œ œ »» »» anh töøng ngaøy vaãn luoân haèng coù boùng hình em Vì sao ## œ œ œ œ œ œ œ œ « œ œ œ œ œ œ œ œ . œ »J »K »K »K »J »K »J »J « »J »K »» »K »J »K »K »J »»» »» »» »» »» »» »» l »» »» ˆ »» »» l » =========================l & k « »» »» »» l »» »» em quay ñi bao kyû nieäm choân vuøi dó vaõng (hoâ hoâ hoâ hoâ) ## œ »»» »K »» « « »K œ « « œ »» »K »J œ œ »» »» »K »K »J œ œ œ œ œ »K »»» œ « « œ »K »» « « »K k k ˆ ˆ « « =========================l & l »» »» »» »» l ˆ ˆ »» k k « « Mai cuoäc tình ñí luoân coøn maõi trong loøng anh Duø hình boùng ## œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ « « « œ ˙ »K »J »K »K »J »K »» »K »J »K »J »K « « « »K »» »» »» »» »» »» »» » ========================= & l »K »K l »»» »» »» »» »» »» l »» »» ˆ ˆ ˆ »» l » ” kkj « « « em ñaõ khuaát sau trôøi maây Coøn laïi anh oâm noãi ñau coâ ñôn mình anh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản