Bài hát còn chút gì để nhớ - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
284
lượt xem
98
download

Bài hát còn chút gì để nhớ - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát còn chút gì để nhớ - phạm duy (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát còn chút gì để nhớ - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

  1. Coøn chuùt gì ñeå nhôù. thô : Vuõ Höõu Ñònh 3 œ »J »» »J œ »J »J « « « « « « « nhaïc : Phaïm Duy 4 »» »» l œ . œ œ « l « » »» »» ˆ « j « ˙ ====================== l l & « « l «. « « « l « j ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ« « « j « « «_ _ j jˆ « « « « «= j j ˆ ˆ « « j ˙ « Phoá nuùi «. « « « « l « ‰ « « « l «. « « « « l « =========================l « ˆ ˆ _« ˆ jj« ˆ « j« « « « ˆ ˆ « ˆ« « « « « « « « « & _ « « _ _ _ « « « « _ « _ _ _ _ « _ l _. « « « jj j ˆ ˆ ˆ « « ˆ «« ˙ « « « _ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « ˆ « j « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « jjj j ˆ ˆ « cao Phoá nuùi ñaày söông Phoá nuùi caây xanh Trôøi thaáp thaät buoàn Anh khaùch laï Ñi leân ñi « ‰ « « « «. « « « « « « « « l « « « « l « j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « « œ œ œ . œ œ »œ »œ « ‰ « « « « »J »J »»» »» »» l »J »J »» » « « « « « »» »» » l ˆ ˆ ˆ « « & ˆ « jj ˆ ˆ « « =========================l jj jj ˆ « « « ˆ« « œ « œ ‰ œ œ « « xuoáng May maø coù em Ñôøi coøn deã thöông Em Plei - ku maù ñoû moâi hoàng ÔÛ ñaây buoåi « « « « « ‰ « œ « œ. « »J « l »»» « »J « l »»» »J »J « « « « « « « l « & _. ˆ ˆ « « ˆ j j ˆ « « « ˆ « j « ˆ »» ˆ « j =========================l « j ˆ »» ˆ « j « »» »» « « « ˆ ˆ ˆ « œ. œ « « ˙ chieàu quanh naêm muøa ñoâng Neân toùc em öôùt vaø maét em öôùt Neân em meàm »»» »J « « »»» »» « « l « ˆ ˆ « « « « « « « ‰ « « « «. « « « « « l _. « « _ l _ « « « l « « « jjj ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ _ jjˆ « « « « « « « =========================l & j j « jj« « ˆ ˆ « ˆ ˆ _ « « « ˆ « « « ˆj ˆ j « « « « « nhö maây chieàu trong Phoá nuùi cao Phoá nuùi trôøi gaàn Phoá xaù khoâng xa Neân phoá tình « & « « « l «. « « « l « ‰ « « « l «. « « « l « « « ˆ ˆ ˆ j j ˆ ˆ « « jj « « « j « ˆ « « « ˆ « =========================l ˙ « jjˆ ˆ ˆ « « « j « « ˆ « « « « j« « « « « ˆ ˆ « ˆ ˙ j j œ œ »J J »» »»» thaân Ñi daêm phuùt ñaõ veà choán cuõ Moät buoåi chieàu nao Loøng boãng baâng khuaâng xin caûm œ . « œ »»»œ »œ ˙ »»» « »J »» l »»» « « «. « « « « « « « l « « « ««l « « « l «. « « « l j ˆ »» « ========================= & j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ «« _ « « « « « ˆ« ˙j j ˆ « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « j j jjj fi laéc treân ñoàn bieân « ‰ « « œ «. « œ « « U ôn thaønh phoá coù em Xin caûm ôn moät maùi toùc neàn Mai xa « « »J « « l ˙ bœ œ b b b œ . œ œ œ »»œ »J »J »» »» »»» »J »J » ˆ « « « »J l « jj ˆ ˆ »» « « ˆ « =========================l & ˆ »» « « »»» j « « ˆ ˆ ll »» »» » » œ « l œ. « œ « « l « « « «. « « « giôùi Coøn moät chuùt gì Ñeå nhôù ñeå queân Xin caûm ôn Thaønh phoá cuûa bbb ˙ »»» »J « »» ˆ j « »»» « »J « « « j ˆ »» « «« ˙ ˆ« « =========================l & ˆ « « l « j j ˆ ˆ « « ˆ « « « « j j j ˆ ˆ ˆ « « « em Xin caûm ôn moät maùi toùc meàm Mai xa laéc treân ñoàn bieân b b b œ ‰ œ œ œ l œ . œ œ »œ »œ l œ ‰ œ œ œ l œ . »»» J J »J »»» J »J » »» »»» »»» »»» »» »»» »» ========================= & J J »J »»» »»» »»» »» œ œ »œ »œ l ˙ . = J »J » »» »»» »»» »» ” giôùi Coøn moät chuùt gì Ñeå nhôù ñeå queân Coøn moät chuùt gì Ñeå nhôù ñeå queân

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản