Bài hát cung đàn xanh - Vũ Hoàng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
87
lượt xem
5
download

Bài hát cung đàn xanh - Vũ Hoàng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cung đàn xanh - vũ hoàng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cung đàn xanh - Vũ Hoàng (lời bài hát có nốt)

  1. Cung ñaøn xanh. % Vuõ Hoaøng 2 « « « « « « « « & 4 «. « ˆ « « « ˆ ˆ. « « ˆ l « « « « l « « « « « « « ˆ ˆ « ˆ ====================== l ˆ « ˙ « « Œ l « = ˆ « Nhö nhöõng caùnh chim bay leân trôøi xanh « « «. « « « l « « « « l « « l _ Œ= & « ˆ. « « ˆ « ˆ « ˆ « _ « « _ « « « « ======================== l « ˆ ˆ _ ˆ « « « ˆ « « _ « _ ˙ « « « « _ ˆ « Nhö nhöõng caùnh hoa nôû trong naéng hoàng ˆ. « « « « « « « « ˆ. ˆ « « l « « ‰ l ˆ. ˆ « ˆ l « « « « ˆ « « ˆ « « « « « « « ˆ. « « « « « « « ˆ ˆ ======================== l & ˆ j « ‰ = « « j Em mang theo bao lôøi ca nghe xoân xao cung ñaøn xa « « & ˆ « « « ˆ « « « ˆ « « « ˆ « « « « « « « « « « ======================== l l _ _ l _. _ _ « « « « _. _ l _ « « l _ Œ= « « « _ _ ˆ « ˆ « « ˆ « _ _ ˆ ˙ « _ ˆ « Böôùc chaân em vaøo ñôøi thaät hoàn nhieân œ. « ˙ »»» « »»» j ˆ l « « œ « ˙ « »»» « »» j ˆ l » ˆ « j « œ. œ ˙ »»» »J l »»» œ œ œ l »J »»» »J ======================== & l l »» l »» »» = Haõy cuøng haùt moät khuùc tình ca mang nieàm vui veà giöõa loøng ˙ »»» œ. ‰ »»» »»»œ . « « œ « ˆ l ˙ « j « ======================== l & l l »»» « » j l ˆ »» « « ˆ l ˙ = j »»» « ta Ôi cuoäc soáng haïnh phuùc tình yeâu œ. »»» œ l ˙ »J »» »»» œ œ »J »»» »J œ»» « « ˙ « « « ˙ « « « « « j ˆ ˆ « « « « j ˆ= « l »» ======================== l & l l l Tieáng ñaøn em roän raõ khaùt voïng Bao yeâu thöông « « « « « « « « Œ « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « & « « « « l « « « l « ˆ « ˆ « « « « « « « j ˆ ˆ j ˆ ˆ ˆ « « l « « « l ˆ ˆ l « « « « « « j ======================== l j ˙ « = « « « « deät nhöõng löoøi ca bay xa cho vôi ñi noãi buoàn « « « « « « j ˆ ˆ « « « « j « « « « « ˆ l « « « « l œ œ « ˆ ˆ « ˆ ˆ »J »»» »» ======================== l & ˙ « l »J l »»»˙ œ»» = % Bao aâm thanh laáp laùnh caû khoâng gian xanh ˙ « « « « « « « « ˆ « « ˆ « « « « « « »»» l « « « « l ˙ ˆ ˆ « l ˙ « l ˆ ======================== ” & « Œ = Ôi cung ñaøn xanh.
Đồng bộ tài khoản