Bài hát cũng sẽ chìm trôi - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
91
lượt xem
20
download

Bài hát cũng sẽ chìm trôi - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cũng sẽ chìm trôi - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cũng sẽ chìm trôi - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Cuõng seõ chìm troâi. Trònh coâng Sôn « 8 ====================== & ˆ « « « b b b 6 Œ ‰ Œ « l l « « « « l ˆ . ‰ ‰ « l « « « =l jjj « « ˆ ˆ « « « « _ _ _ « ˆ « « _ « j « « « « « _. j ˆ ˆ _ « « « « ˆ ˆ « ˆ j ˆ j « Nhaät nguyeät (í a) treân cao ta ngoài (oái a) döôùi Nhaät nguyeät (í a) treân cao ta ngoài (oâi a) döôùi b b b « . ‰ ‰ « l « « « « l ˆ . ‰ ‰ « l « « « «=l « « « « « « « _ ˆ « « « j ˆ ˆ _ « « j « « ˆ ˆ « ========================= & ˆ j « _ « _ _ ˆ « ˆ « _ j « j « « « ˆ « ˆ « j ˆ « thaáp Moät gioøng (í a) trong veo sao loøng (oái a) coøn thaáp Moät ñöôøng (í a) cong queo naéng vaøng (oái a) ñoät bbb « ‰ ‰ « « œ « « ˆ. ‰ ‰ « « « « « »J « « l « «. _ « _ « l _ »» ˆ ˆ « _ « j « ˆ ˆ « « j « « ========================= l & « l _ « _ _ j « j « « « ˆ « ˆ «= ˆ « ˆ « _ j ˆ « ˆ « ñuïc Baày vaïc (ia a) bay qua keâu moøn (í a) tòch ngoät Töø ñoä (í a) chim thieâng hoùt lôøi (oái a) meänh bbb « ‰ ‰ « « « « « « ‰ ‰ « « « « « & « _. « _ « l _ « « « l ˆ. _ « ˆ ˆ j « « ˆ ˆ ˆ « j « « « « j ========================= l « l _ _ _ «= j « j « j ˆ « « _ ˆ « ˆ ˆ « « « ˆ ˆ « « laëng Ñöôøng ñôøi (í a) khoâng xa sao choàn (í a) goái baïc Töøng gioït (í a) voâ bieân toâi chìm (í a) tieáng bbb « «. l «. « ‰ ‰ « « « l _. ‰ ‰ _ l « . « « ‰ ‰ « «= ========================= l & «. _ ˆ « « _ ˆ « ˆ « j « ˆ « « ˆ « ˆ j « « j ˆ « _ ˆ « chaân (Höm.. ... höø höm... ... ... taêm. bbb « « « ‰ ‰ « « ‰ ‰ « «. ‰ ‰ « « « « . _. _ ˆ « « ˆ « l «. « « l _. =========================” & ˆ ˆ « j « « ˆ _ l « « ˆ j « « « l _. _. = ˆ « j « « ˆ « ˆ « _ ˆ « Höm.. .. .. .. .. .. .. .. ... höm.)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản