Bài hát dã tràng 2 - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
112
lượt xem
30
download

Bài hát dã tràng 2 - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát dã tràng 2 - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát dã tràng 2 - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Tieáng haùt cuûa daõ traøng beå caùt vaø thaân phaän ñoù. œ œ œ œ œ »J œ œ œ « « « Trònh coâng Sôn c œ œ »J »J »» »» »»» »J »J » »» »» »» »J »»œ »»» »» »J »J « « « »» »» ˆ ˆ ˆ= j j « « « ====================== l & l l Khi möa leân khi naéng veà khi söông rôi trong thu buoàn khi chim œ « « « « »J « « »» ˆ ˆ « « j j « « « « œ œ « œ œ œ œ œ œ œ œ « « »J »»» »» « »J »»» »J »J »J »J »J »J j ˆ »» l « »» »» »» »» »» »»= ========================= l & _ j ˆ « ˙ « l ˆ ˆ j « « eùn bay vaøo muøa xuaân Mình toâi ñi trieàn nuùi ñeán toâi xe caùt nghe thaân löu « « œ œ « œ « « »J »» « »J ˆ ˆ »» » ˆ »» l œ »»» œ œ œ œ œ œ »J »J »J »J »J »J »» »» »» »» »» »» l « . « « « l « « j j « ========================= & ˙ « « « j j ˆ ˆ « « = ñaøy Mình toâi ñi laøn soùng ñeán nghe coâng vôõ cho thaân ru meàm Truøng döông « « œ « œ « « »J « »» « « »J »J œ »J œ J » J »J œ œ j j ˆ ˆ »» ˆ » « « j « « « l œ œ »»» œ »» j ˆ « »» »» ========================= l & j ˆ « »» »»» » » = ôi ñaõ maáy ngaøn naêm goïi mieân man cho soùng trieàu leân queân daõ « « « « « « « « bˆ nˆ œ ˆ ˆ « « »»» j j j j « « « « « « l « « œ « œ « « ˆ « j ˆ « « ˆ »J « »» j ˆ « j « »» ˆ » ========================= & j j « « « =l « ˆ j j ˆ « « traøng ñeâm ngaøy xe caùt Truøng döông ôi sao nôõ boû queân goïi côn « « »œ œ œ œ œ J »J »J »J »»» & »» »» »» »» œ œ »J »J ========================= j « bˆ »» »» l « ˆ « « « « « j « j j « n˙ ˆ « ˆ « « « =” ñau khi soùng trieàu leân coâng daõ traøng muoân ñôøi vôõ tan.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản