Bài hát dã tràng 3 - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
114
lượt xem
28
download

Bài hát dã tràng 3 - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát dã tràng 3 - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát dã tràng 3 - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Baõi caùt chieàu vaø lôøi voã veà cuûa ngöôøi khaùch laï. « ‰ « « « c « « « ll « « « « « « « « l ˙ Trònh coâng Sôn « « « « « « « ˆ « »»» « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « j j j j j ˆ « « « « « j ====================== & _ ˆ ˆ jj « « « « j « « ˆ j « « =l « j j j ˆ ˆ ˆ « « « j _ ˆ « « Naøy daõ traøng ôi nghe thaân löu ñaøy ngaøn naêm coøn maõi ngaøn sau coøn œ œ œ œ bˆ nˆ « « « Œ « « « « « « « « »J »J »J J « « ˆ « « « « j ˆ ˙ « & »» »» »» »»» « « « « l « j j j =========================l « « l « _ « « « ˆ _ « j _ ˆ « ˆ « « « « j ˆ « _ ˆ ˆ ˆ « j « j ˆ j j « « maõi cho vai theâm gaày khi naéng khi möa Truøng döông leân truøng döông leân bôø caùt « « « « « œ « « œ œ œ œ « ˆ « « « « »J l œ « ˆ ˆ ˆ ˆ »» j j « « « »»» « »J »J »J »J « ˆ »» »» »» »» ˆ l w j « ========================= & j j « ” « traéng bôø caùt traéng truøng döông leân goïi maây theâm cho soùng cuoàng noä. Nieàm ñau voâ vaøn cuûa thaân phaän. œ. œ œ œ »»» »J »J »J »» »» »» œ œ œ œ œ œ « bˆ nˆ « bˆ n˙ »»» »J »J »J »J »J « l « « « « « =l j « « ˆ « « »» »» »» »» »» ˆ « j j j j « « « « « ========================= & ll Thoâi coøn gì nöõa ñaâu coøn gì nöõa ñaâu xaùc daõ traøng traéng beå thuø saâu J »J »J »J »J »J »J »J »œ œ œ œ œ œ œ œ »» »» »» »» »» » » »» œ « »J «j œ œ ˆ »J »J »» »» ˙ »»» =========================l l & » » l »» « Khoâng coøn gì nöõa ñaâu coøn daøi maõi sau ñôøi leân côn ñau. Lôøi noùi treân khoâng. « « « « « »J « » j j ˆ ˆ »» ˆ »» « « « j l l « « œ « œ « « l »J œ œ œ œ œ œ=l j »œ »J »J »J »»» « ˆ « »J »J « ˆ « j « ========================= & j ˆ « j ˆ « » »» »» »» »» »» « « « « « « œ « œ « « Truøng döông ôi ñaõ maáy ngaøn naêm goïi mieân man cho soùng trieàu leân queân daõ « « « « œ j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ »»» « « « « « »J « »» j ˆ »» ˆ » « « « « « « « ˆ l ˆ j j ˆ « j « « =========================l & « j « ˆ ˆ « j j « « « « traøng ñeâm ngaøy xe caùt Truøng döông ôi sao nôõ boû queân goïi côn œ œ œ œ œ »J »J »J »J »»» »» »» »» »» »» »» l « « bˆ « n˙ œ œ »J »J ˆ « j « « ˆ =========================l l & j j « j « ˆ « « « « ñau khi soùng trieàu leân coâng daõ traøng muoân ñôøi vôõ tan.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản