Bài hát đại bác ru đêm - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
353
lượt xem
102
download

Bài hát đại bác ru đêm - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đại bác ru đêm - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đại bác ru đêm - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Ñaïi baùc ru ñeâm. #2 « Trònh coâng Son 4 « œ. »»» « ˆ l «. « j « « ˆ « « « l «. « « «. ««l « « ====================== l & j ˆ « “{ j « ˆ « « ˆ ˆˆ ˆ j« « « j «= j ˆ « Ñaïi baùc ñeâm ñeâm doäi veà thaønh phoá Ngöôøi ...baùc ñeâm ñeâm doäi veà thaønh phoá Ngöôøi # « & «. « « « l «. « « « « « « l « « « l « « « ‰ œ »J »»= ˆ « j ˆ ˆ « « j ˆ ˆ « « j j ˙ ˆ ˆ « « l « ========================= l « ˙ « l « ˆ « phu queùt ñöôøng döøng choåi ñöùng nghe Ñaïi phu queùt ñöôøng döøng choåi ñöùng nghe Ñaïi # œ. & »»» œ»» l œ . »J »»» »J l œ . œ»» »»» ========================= l « « « l ˆ. j ˆ « « « « « l œ. j ˆ « »»» « « j ˆ= « baùc qua ñaây ñaùnh thöùc Meï daäy Ñaïi baùc qua baùc ñeâm ñeâm töông lai ruïng vaøng Ñaïi baùc nhö # « «. « « « « «. « «. « ˆ « j ˆ l ˆ. « « « l « « ˆ « «. ˆ « « « j ˆ « l « ˆ « ========================= l & j « l « ˆ ˆ « « j = « _ j ˆ « ñaây con thô buoàn tuûi Nöûa ñeâm saùng choùi hoaû kinh khoâng mang lôøi nguyeän Treû thô queân soáng töøng # « « « « ‰ « œ. « & ˆ«. « « « l « j ˆ « ˙ « l « ˙ « l « ˆ « « l »»» ========================= l j ˆ « ˆ l «. « j « « ˆ « « «= j ˆ « chaâu treân nuùi Ñaïi baùc ñeâm ñeâm doäi ñeâm nghe ngoùng Ñaïi baùc ñeâm ñeâm doäi # « « « « « «. « « l «. ˆ « « l «. « ˆ « « « l «. j ˆ « ========================= l & ˆ « j« ˆ ˆ « j j ˆ « « ˆ « « = « j ˆ « veà thaønh phoá Ngöôøi phu queùt ñöôøng döøng veà thaønh phoá ngöôøi phu queùt ñöôøng döøng # « « & « « ˆ « « « l « ˆ ˆ j j « « « l « « l « ‰ œ »J = »» ========================= l « ˙ « ˙ « ˆ « choåi ñöùng nghe Töøng choåi ñöùng nghe Ñaïi # œ. »»» œ »J »»»œ . »» œ »J »» »œ . « « « l l »» ========================= l & « l ˆ. j ˆ « « « « = j ˆ « chuyeán bay ñeâm con thô giaät mình Haàm baùc ñeâm ñeâm ru da thòt vaøng Ñaïi
  2. # œ. « « « « »»» « j « « ˆ l ˆ. « « j « ˆ l ˆ. « « « l ˆ. « « « ========================= l & j ˆ « « « l «. « j ˆ « « ˆ « « «= j ˆ « truù tan hoang oâi da thòt vaøng Töøng ñeâm chong baùc nghe quen nhö caâu daïo buoàn Treû con chöa # « « « & «. ˆ « « l «. « j ˆ « ˆ « « l « j ˆ « « « l « « ‰ œ l « =========================l l ˙ « ˙ « ˆ « J »»» = saùng laø maét queâ höông Haèng lôùn ñeå thaáy queâ höông # . œ »J »» œ. »»» & œ »»» l œ l œ. J »»» »»» « « « l ˆ. j ˆ ========================= l « « « « l ˆ. j ˆ « J œ= »»» « « « « vaïn taán bom truùt xuoáng ñaàu laøng haèng vaïn taán # « «. « « « « « « « & ˆ « j ˆ l ˆ. « « « l ˆ. « j ˆ « « « l _. « ========================= l « l «. ˆ « «= j« ˆ « « ˆ « « « _ j ˆ « « ˆ « « _ j ˆ « j bom truùt xuoáng ruoäng ñoàng Cöûa nhaø Vieät Nam chaûy # « œ »J & «. « ˆ « « l « j ˆ « « « « « ‰ œ « J l »»»œ . »»» ========================= l ˙ « l ˙ « l ˆ « »» = ñoû cuoái thoân Haèng vaïn chuyeán # œ. »»» œ l »»»œ . J « « « « J œ = »»» « l ˆ. « « l ˆ. ========================= l & j ˆ j ˆ « »»» « « « « xe clay more löïu ñaïn Haèng vaïn chuyeán # « «. « « « « ˆ « j ˆ l ˆ. « « « l ˆ. « « « « « ========================= l & « j ˆ « « _ l _. « j ˆ « « ˆ « _= « j ˆ « xe mang voâ thò thaønh Töøng vuøng thòt # « « « « « «. ˆ « « « l «. jj ˆ ˆ ˆ « « « « l « j ˆ « « « l « ========================= & ˙ « ˙ « « ‰ « l « ˆ « «= j ˆ ” « { xöông coù Meï coù em Ñaïi...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản