Bài hát đàlạt xanh - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
120
lượt xem
24
download

Bài hát đàlạt xanh - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đàlạt xanh - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đàlạt xanh - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Ñaø laït xanh. Vuõ thaønh An « « bc Ó ‰ « « ˆ «. « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ l « ‰ « « « « « ˆ ˆ « « « ll ˆ « ˆ « « « ˙ j « ====================== l & j ˆ ˆ « « « « « « = ˆ « j « Ñaø laït xanh trong in daáu chaân em hoàng Ñaø laït naéng b œ. »»» œ « « ˆ « J « « « « »»» ˆ « « l ˙ « ˆ « « « ‰ « « « «. « _ ˆ l « « « ˆ « « œ « »»» j ˆ « »œ #œ »» »»» ========================= l & « « j ˆ ˆ _ « « « = say ñieåm toâ thôøi con gaùi Ñaø laït muø söông moäng mô soùng cuoàn b « ‰ « #œ œ l œ . « « #œ œ l ˙ ‰ « « « l « . « « « =l « ˙ « « »»» »»» »»» j ˆ « « »»» »»» »»» « ˆ « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « « ˆ « « « ˆ « j ========================= & j ˆ « ˆ « j« « ˆ ˆ « « « cuoän tình yeâu môùi chôùm môû nguoàn ñoâi maét saùng Nuï cöôøi em töôi mô coù nhau trong b « «« « « »» ‰ « « ˆ œ. œ « « ˆ « « « l » ˆ »J « « « l « »» ˆ « « ˙ « « « « ˆ ‰ « « « « . « œ »œ #œ « _ « l « « »»» »» = « « ˆ ˆ « « j »»» & « ========================= l ˙ « j ˆ « « « j« ˆ _ ˆ « ˆ £ ñôøi kyû nieäm ngaát ngaây bao nhieâu ñieàu vui môùi Saøi goøn muø khôi tình vui coù anh b « « ˙ « ‰ « #œ »»»œ œ « . « « #œ œ ˙ . « »» »»» « j ˆ « « »»» »»» »»» ˆ « »»» »» »»» . « »»» ‰ œ »œ œ « œ »œ »œ j ˆ « »»» ========================= l & « » = » £ l ˆ « j ˆ « l l ñôïi ñôïi trong noãi khaéc khoaûi cuûa tình anh chôi vôi Em coù bieát ñeïp nhaát moät ñoùa b ˙. ‰ « ˆ œ. »»» « »» «« l » « œ « « «. « »»» « « « « « ˆ « « ˙ ‰ »»»œ »»»œ œ . œ »»»œ »œ œ »»» »J »» »» »»» ========================= l & «« ˆ j ˆ « ˆ « l l = hoa laø tình yeâu tình yeâu cuûa chuùng ta Em ñaõ ñeán trong khi em khoâng b «. ‰ « ˆ l «. « « « ˆ ˆ l « & «« ˙ « ˆ _ « _ «« « « « « «« «« « « ˆ « « « « « ˙ ‰ « « ˆ ˆ. « « « « « « « « « « « « « j « ˆ « « « « l « ˆ ˆ « = « « _ « _ « ˆ « j _ ˆ « « « ========================= l « _ « ˆ ˆ « jˆ « « ˆ « « « ngôø vaø nhö theá chaúng leõ moät giaác mô Tình hoàng anh trao nhö maùu anh ñang b « ‰ « « ˆ « « « « l œ. »»» œ « « « »J « « « l « »» ˆ « « « ˆ ˆ « ˙ « ‰ « « « & « ˙ « « « j ˆ « ˆ ========================= l « « « « ˆ _ « « _ ˆ= j « « « ˆ £ hoàng nhòp ñaäp traùi tim vaãn chia ñeàu söï soáng maën noàng doøng b « . « œ œ #œ l « ‰ « #œ œ œ l « . « « »»» »»» »»» « ˙ « « »» »»» »»» « j ˆ « « « #œ nœ « « »»» »»» l ˆ ˆ w & ˆ ˆ « « j ========================= £ ˆ « « « j = ” soâng traûi ra ñeán voâ cuøng taëng em taát caû nhieäm maàu trong khoâng trung.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản