Bài hát đàn chim Việt - Văn Cao (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
240
lượt xem
54
download

Bài hát đàn chim Việt - Văn Cao (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đàn chim việt - văn cao (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đàn chim Việt - Văn Cao (lời bài hát có nốt)

  1. Ñaøn chim Vieät. _ ˙ »»» Vaên Cao bb C « « « . œ »˙ Œ « « « « « »œ »»œ ˙ . œ œ « »»»» » ˙ œ l» « » ====================== & ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « j « j « » J »J « l l « « « « »» » l »» »»» =l »» « l »» » ˆ « Veà ñaây khi gioù muøa thôm ngaùt Ôi luõ « « bb œ « « « « ˆ ˙ l «. « «. « «. « l « « «. « « »»» « « « « «« «« « « « « « Œ « ˆ « j «j «« ˆ ˆˆ ˆˆ _ « k« k ========================= l & « j ˆ « « ˆ « « k ˆ « j. ˆ ˆ ˙ k j « « l« = ˙ « « ˆ « chim giang hoà Bao caùnh ñang cuøng daät dôø treân khaép coá ñoâ Töøng J œ » » »» » » » b b œ œ œ œ œ »»» œ œ œ œ œ ˙ »»» »J »J »»» »J »» »» »» ========================= l & »» »» »» »» »» »» œ. œ œ. œ œ œ »J »K »J »K »»» »» »» »» »» »» » l « ‰ œ œ œ « ˙ « »J »J »J »» »» = »» l » » l ñoâi treân ñaát Baéc ríu rít ca u u uu u Môø môø trong naéng ven trôøi Chim reo thöông ˙ » b b »» Œ œ œ œ »»»œ œ œ œ ˙ »J »J »»» »» »» l »»» »» »» »»» œ œ œ œ œ « »J »J »J »J »»» »» »» »» »» « Œ « « l« ˙ « » » » »» ========================= l & l ˆ « « = ˆ « nhôù chim ngaân xa u u u u u Hoàn coøn vöông vaán veà xöa Veà bb « « ˆ « « « œ « « « Œ « œ. « « »J « « l « « l »»» ˆ ˆ »» ˆ ˆ ˙ ˆ « j j « « j « « « œ œ œ œ ˙ Œ œ »J »»» »» »J »J l »»» »» »» »»» = ========================= l & nôi hoaøng hoân Thaùi Nguyeân tung hoaønh Töø Baéc sôn kia thôøi tung caùnh Tôùi bb « « « « ‰ « « Œ œ « « « « ‰ « « Œ = « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ j « j « « « »»» l « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « j « j « « « l« ˆ ˙ j « « « « ˆ « & « l « ========================= l _ j ˆ « ˙ « ñaây chim thaáy loøng ngaäp nguøng Nhôù ai treân maáy ñoài Yeân Theá Kìa bb œ . »»» œ œ œ œ « « ˆ « »J »»» »J »J « « « « »» »» l ˆ « « « l #ˆ « « « « « ŒÓ »» « « « ˙ ˆ « =========================l l & « « ˆ ˙ « « l« = ˆ « nöôùc xa xa soâng Caám coøn mòt muøng ngoaøi beán xuaân « « » » œ » « « « « « b b « .. « œ .. œ »œ œ œ « ˆ »J œ »œ »»» »»œ l ˙ Œ « « l « ˆ k »» »» j « œ »K » ˆ ˆ « « »» »˙ »»» « « « ˆ ˆ ˆ.. « j ˆ j« « « « « « « l w =l « ˆ. « j k ˆ ˆ ˆ « ˆ w j j k« « ˆ « . ˆ ˆ.. _ _ ========================= & « « « « ˆ « « « ˆ « Chim ñang bay qua Baéc sang Trung ngöôøi Nam coøn nghe lôøi chim nhaén luùc xa « b « .. ˆ œ .. œ œ œ œ « « »»J »»K »»J »»J »œ « œ œ œ œ »» b ˆ « » »» »»» »»» » j ˆ « k» œ .. « « . « « « « »»œ « « «« « « j j «j k ˙ « « ˆ «. ˆ l « ˆ ˆ k ˆ. « ˙ « «« « U « « «. « w j kˆ ˆ.. ˆ « . «ˆ l = « «j k ˆ « « ========================= & l »» ˆ «. « ˆ ˆ « « ˆ ˆ« « « « « «_ _ _ ” ˆ ˆˆ ˆ w « «« « Ai tha höông nghe reùo raét oanh ca Caùnh nhaïn vaøo maây thieát tha löu luyeán moät trôøi xa.
Đồng bộ tài khoản