Bài hát đáng yêu như cây đàn - Nguyễn Đức Trung (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
86
lượt xem
11
download

Bài hát đáng yêu như cây đàn - Nguyễn Đức Trung (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đáng yêu như cây đàn - nguyễn đức trung (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đáng yêu như cây đàn - Nguyễn Đức Trung (lời bài hát có nốt)

  1. Ñaùng yeâu nhö caây ñaøn. % « Nguyeãn Ñöùc Trung bbb c « « “{ « « « ‰ « « l « « « « « ‰ « l j ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « j j j j j j « « « « « « ====================== & j « j ˆ « = Khi chöa gaëp em Caây ñaøn anh ngaân nga tieáng haùt laø Khi ta gaëp nhau Cung ñaøn anh nghe sao thieát tha hoøa bbb œ »»» »J »»» œ œ « « « ˆ ˆ ˆ l «. « « « j j j « « « « ‰ « œ œ œ ‰ œ œ « l »»» »J »»» »» »J »J »» ˙ « =========================l & j ˆ « »» »» nhöõng khuùc haùt cuûa tuoåi thanh xuaân Cuoäc soáng ñaát nöôùc ñang tôùi vôùi khuùc haùt trong naéng ban mai Cuoäc soáng maõi maõi khoâng chæ « « « ‰ « « « « « « « «. bbb « « « « « ˆ ˆ ˆ « « j j j ˆ ˆ « « « « « « « « « « « « « « « l ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ l ˙ ‰ « « ” 1. j « ˆ « « « « « « ˆ ========================= & j j j ˆ { « töông lai trong taàm tay Tieáng ñaøn loøng anh vuùt bay Khi... rieâng ñoâi ta maø thoâi Daãu... « « « b b b « « « œ nœ l ˙ . ‰ nˆ l l n n n « « « « œ œ œ . œ=l « « « »»» J »»» »»» « ˆ ˆ ˆ « J K J »J j j j ˆ »»» »»» »»» »» « « « « 2. ˆ ˆ ˆ j « « « ========================= & « j « j ...raèng tình ta khoù phai Ñaøn anh ngaân nga hoøa vang caâu ca traùi »œ œ œ œ « J »J »J »J « »» »» »» »» ˆ « ‰ « ˆ l ˙ « j « »»» œ œ »J »»» »» œ »J »» l ˙ . »»» ‰ « « =========================l & j ˆ « tim queâ höông tuyeät vôøi Böøng saùng leân nhöõng öôùc mô Ñaøn « « « « « « « ˆ ˆ ˆ j j j J K J. œ »J »J »J »J » » œ œ œ »J œ »J ‰ œ ˆ œ œ œ »» l »» »» »» œ »» & « « « « »»» »»» »»» j =========================l « » »» anh vang xa cuøng ta baêng qua bieát bao phong ba ñöôøng xa Ñi œ œ œ œ œ « « «« « Œ »»» »» »J »J »J « « « « « j »» ˆ l ˙ « « ˆ « « ˆ« « »»» »»» »»» »J »J œ œ œ œ œ »» »» l « « « « « ‰ « l « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j j j j « « « « « « » »» »» ========================= & ˆ l j ñeán töông lai cuûa chuùng ta Mong sao em maõi ñaùng yeâu nhö caây ñaøn Cuøng « « œ œ œ œ ˙. Œ œ œ œ œ œ « « « « « « J J »J »J »»» ˆ ˆ »»» »»» »» »» l « « »»» »»» »»» »J »J »» »» l « « « « œ ‰ œ l ˆ ˆ ˆ ˆ »»» J j j « j « « j « »»» ========================= & l %fi anh hoøa aâm theo naêm thaùng Mong sao em maõi daáu yeâu trong ñôøi anh Caây « « œ œ œ œ « ˆ ˆ »» »» »» »» l ˙ . ‰ « l l « « « « »J »J »J »J « « »»» ========================= & j « « ˆ « ˆ ˆ « « ˙ »»» l »J »J »J ‰ œ œ œ Ó »» »» »» ” ñaøn loøng anh vaãn öôùc mô Khi... ...ñaøn loøng anh vaãn öôùc mô.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản