Bài hát đâu phải bởi mùa thu - Phú Quang (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
489
lượt xem
149
download

Bài hát đâu phải bởi mùa thu - Phú Quang (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đâu phải bởi mùa thu - phú quang (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đâu phải bởi mùa thu - Phú Quang (lời bài hát có nốt)

  1. Ñaâu phaûi bôûi muøa Thu Nhaïc: PHUÙ QUANG Lôøi: thô GIAÙNG VAÂN Gm £ 8 Beat Light « g « « bc Ó Œ « « « ‰ « b « « « « « ll « « « « « « « « ====================== l & « « ˆ= ˆ jˆj « « « « « __ _ _ ˆ « _ ˆ « j ˆ« « «_ _ j˙ ˆ «« « ¯ RP Em ru gì lôøi ru cho ñaù Em ru gì lôøi ru bao tieác . DÑ. Cm6 D7 £ +« £ Î b« « « « «« ««« «« ‰ 1K & b « « « _ _ ˆ _ _ l «. «««« ˆˆ« ««« ««_« « « « ======================== l ««« _= « « ˆ ˙ « « « ˆ ˆ ««ˆ _ k ˆ k ˆ « « « « ˆ DÆS 7 nuùi Ñaù nuùi taät nguyeàn veát seïo thôøi gian Em ru Z nuoái Tieác nuoái moät ñôøi öôùc voïng taøn phai Em ru Z £« Z bb « « « ‰ ‰ « « «l« « « « « « ======================== l & « « « _= « «. « « _ « _ j_ˆ « __ ˆ « « _ « ˙ « ˆ j « _ ˙ _ « ˆ _ ˆ « « gì lôøi ru cho bieån khôi Bieån gì lôøi ru cho ngaøy mai Thôøi Gm «« g «« bb « «« ‰ « j«_ œ »K œ= »K «« « »» »» «. «l_« ======================== l l & ˆ ˆ« «ˆ « « « « «. _ « ˆ « _ _ ˆ j « « « _ _ ˆ ˙ « « khôi bieát bao giôø ngöøng laëng Em ru gian coù bao giôø trôû laïi NHAÏC TÌNH TUYEÅN TAÄP Copyright ©2000 TaäpNhaïc.Com
  2. Eb D/F# D « «£ « « « «£ « « « « R « «« bb « ‰ « « ˆ « ˆ «l « « « « « « « « «ˆ« « « « «jjˆ««««« ˆ«« «««ˆ « ˆ « ˙ j ˆ « ˆ ======================== l & = ˆˆ «« gì lôøi ru cho anh moät ñôøi ñam meâ moät ñôøi doâng Gm Cm Cm6 D7 gc + Î œ œ « œ œ . œ œ « . »œ »œ bb ˙ w »J »J « »J »»» »K »K « »» »» »»» ˆ »» »» ˆ »» l »» »» « j « ======================== l & l = toá Em ru gì cho ta khi bao ngaøy phoâi pha RP . Gm DÑ. g bb ‰ œ œ œ œ « « « « « ‰ « »J »J »J »J « « « « »» » « « j ˆ « « «l« «ˆˆˆ ˙ »» « »» j « ˆ jˆj « « ======================== l & = » 1K j ˆ «« « DÆS Caâu haùt ngaân leân boãng taét nöûa chöøng Thoâi ñöøng haùt 7 Z Eb Z D7 Î R « « « œ « « =l bb « Z « ‰ ‰œ «« « « ˆ l˙ »J »J « »»» ˙ ˆ j j ˆˆ «« « « « j ˆ « »» »» ======================== & ru Thoâi ñöøng day döùt Laù truùt rôi D7 Gm Î g bb « «. Œ «l « « « Fine « « ˙ «. « ======================== ” & = « « « ˆ ˆ j « « _ j ˆ _ _ j ˆ « « « _ ˆ « nhieàu ñaâu phaûi bôûi muøa Thu. NHAÏC TÌNH TUYEÅN TAÄP Copyright ©2000 TaäpNhaïc.Com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản