Bài hát dấu tình sầu - Ngô Thụy Miên (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
633
lượt xem
187
download

Bài hát dấu tình sầu - Ngô Thụy Miên (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát dấu tình sầu - ngô thụy miên (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát dấu tình sầu - Ngô Thụy Miên (lời bài hát có nốt)

  1. Daáu tình saàu. Ngoâ thuïy Mieân c ‰ œ »œ œ œ œ œ œ w »»» » »»» »J »»» »»» »» »» « « « «« « «« « ˆ « «« « «« ====================== l & “{ « « ˆ «« « «« j l ˆ « « « ˆ ˆ ˆ « l w= ˆj ˆ Chieàu coøn vöông naéng ñeå gioù ñi tìm Veát böôùc chaân em qua bao nhieâu laàn ...saàu Laù khoùc treân mi cho moâi öôm saàu Œ ‰ « « « »œ œ l « . « »» »»» « « « œ »œ 1. « »»» » « « «« « « #ˆ « « l « & « « ˆ j ˆ « ˆ « j « « « « ˆ ========================= ˆ ˆ « j _ « « j ˆ « » l «. ˆ « « « « ˆ« ˆ « «ˆ j ˆ « j « Lôøi ru ñan ngoùn tay buoàn Ngaøn naêm cho giaù baêng hoàn Tuoåi gaày noàng leân mi Chieàu leân ñænh nuùi ngang ñaàu Nhaït ñöôøng cho goùt giaêng... « « w œ œ »œ »œ E œ œ »œ « »J »»» »» »»» »»» » « « #ˆ « w « « « « ˆ l 2. l »» »» «. » » ” ˆ =========================l & { « « « ˆ « ˆ « j « « ˆ j « maét Trôøi coøn maây tím ñeå laù mô... ...saàu Giaän hôøn xin ngaäp loái ñi ««œ « « »J œ « « Œ ‰ »œ œ œ œ œ »œ l »»»œ . »» »»» »J »»» »»» » »» =========================l & »» »» »J »» »œ »œ œ œ œ »»»œ l œ . »» » »»» »»» « « »» »» ˆˆ « » « « « « « ˆ ˆ Ñaøn daâng tieáng phong kín tuoåi buoàn Ñöôøng hoang vaéng cho laù veà nguoàn Ngöôøi tìm ñeán xin goïi noãi « « œ « ˆ »J œ Œ ‰ œ »»»œ œ œ »œ »œ œ . »»» »J »»» »» »» » »» « « »» « « ˆ »»» »»» œ »»œ =========================l & w l l » hôøn Töø khi gioù mang daáu ñòa ñaøng ñöôøng tìm ñeán cho veát noàng «. « « »J »» « œ œ »œ œ œ »»» »» »J »»» « ˆ « #ˆ ˆ œ œ « « » « « » « » »»» »» œ œ w » l =========================l & l « »»» j ˆ « »» »œ œ »» »» naøn Ngöôøi coøn nhôù maõi hay queân lôøi Vaø ngöôøi tìm ñeán gioïng haùt mô « « «« « « « « « « «« « « « « Œ ‰ « « « »œ »»»œ l & w l ˆ « ˆ« ˆ ˆ « « l j « ˆ «« « « ˆ « w ˆ j ˆ l ========================= « « « »» j j « « ˆ ˆ ˆ « hoà Veát böôùc naêm xöa nay vöông aâm thaàm Haøng caây mô boùng beân « « « « «. « « « ˆ »»» »» œ œ « « « « #ˆ « « « ˆ ˆ « « « ˆ l w « « j _ ˆ « ˆ « « » l « ˆ « « « « ========================= & ˆ « j « ˆ « « ” ñöoøng Goïi ngöôøi khi naéng phai taøn Goïi tình yeâu vaøo laõng queân.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản