Bài hát dấu vết tình sầu - Quốc Vượng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
109
lượt xem
23
download

Bài hát dấu vết tình sầu - Quốc Vượng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát dấu vết tình sầu - quốc vượng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát dấu vết tình sầu - Quốc Vượng (lời bài hát có nốt)

  1. Daáu veát tình saàu. Quoác Vöôïng #4 Ó £ 4 Œ ‰« «l « « _ « _ « « « « « « =l « « ˆ ====================== & « « « _ _ _ k k ˆ « « « _ _ _ ˆ ˆ « « « _ « _ « « « « « _ _ _ _ k ˆ ˆ « ˆ « j k « « « ˆ _ _ « « « _ « « « ˆ ˆ « Chuû nhaät daøi con phoá buoàn khoâng anh vaéng # « «£ « Chuû nhaät daøi tia naéng chieàu mong manh tieác «. « ‰ « « « « « « « « _ « ˆ « « ˆ « « « « l« ‰_ « « _ _. =========================l & ˙ « « _ l _ « _ « k « ˆ « « « ˆ _ ˙ « _ _ « _ « ˆ « ˆ « k « k ˆ « _ ˆ « j _ « k ˆ « « « « ˆ « j « _ ˆ « ngaét Chuû nhaät buoàn em ñeám böôùc chaân nghe buoàn teânh Vaø # « ‰ nuoái Chuû nhaät hoàng kia ñoâi löùa beân nhau thaät vui Coøn «. œ l «. ˙ « »J « »» ˆ « « «. « « « « « « l «. k k « ˆ ˆ « « « « «. « « « « « « ˆ ˆ k ˆ « « « =========================l & k ˆ « « « « _ ˆ kk ˆ « « ˆ « k k ˆ ˆ « « anh ñaõ xa ngaøy xöa ñoù nhö ñaõ queân chuyeän tình xöa khi chuùng # em ñöùng ñaây cuøng noãi nhôù khi öôùc mô giôø taøn phai theo daáu « « « « « « l «. « « «. « « «. ˆ « « « _ « «. _ ˆ « l «. « _ ˙ « j j « ˆ ˆ « « ˆ « =========================l & « « « ˆ ˆ ˆ k « « « k « « k k ˆ ˆ « « « « j _ ˆ « j « _ ˆ « ta coøn nhau Ngöôøi ôi anh coù hay loøng em vaãn yeâu maõi # chaân ngöôøi ñi Ngöôøi ôi anh nhôù khoâng kyû nieäm cuõ hai chuùng «. « « « «. « « « « l «. « « « k « ˆ « « ˆ « « « ˆ ˙ j « « ========================= & ˆ 2 « Œ 4 « ˆ « 4 ll 4 « _ ˆ ˆ « « « ˆ k k « k ˆ « ll anh duø ai ñoù ñaõ cöôùp ñi anh maát #4 œ œ « « ˙ ta cuøng nhau böôùc treân loãi xöa yeâu daáu. J »»» »»» « « »» œ œ œ œ œ «. J K »K »J J ˆ 4 k k ˆ ˆ » « « l »»» »»» »» »» »»» « =========================l & « « « j ˆ « Vaãn bieát anh hôø höõng nhöng trong traùi tim em chæ # « « « « « « « « « »J »J « « « « « « « . « bˆ « « « . « l œ œ « « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « ˆ ˆ ˆ ˆ »» »» ˆ ˆ ˆ ˆ « « « kkj « j kkj k ˆ « « « ˆ « « « « « =========================l & j j kk j j « « « « ˆ ˆ k « « caàn anh thoâi moät mình anh thoâi trong nhöõng nhôù thöông töøng ñeâm daøi # œ « « ˙ « « »» œ œ œ œ « «. »K » » « ˆ »J »» œ »»» k k ˆ ˆ » « « l »J »» »K »J ˆ « »» =========================l & j » » « « « « j ˆ « Nöôùc maét % em laëng leõ rôi öôùt treân ñoâi moâi Moät # « « « « « « « « « . « bœ œ « « « « « « « « « « bˆ « « « « l »J »J « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ »» »» ˆ ˆ « ˙ « kkj k k j k kj k ˆ « « « « « « « « « « ========================= & j j k k « « « « ” ñôøi cho nhau vaø coøn veà mai sau oâm daáu veát ñau tình saàu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản