Bài hát dịu dàng hương xuân - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
89
lượt xem
12
download

Bài hát dịu dàng hương xuân - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát dịu dàng hương xuân - lê quốc thắng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát dịu dàng hương xuân - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)

  1. Dòu daøng höông xuaân. Leâ quoác Thaéng #2 œ »» »J « « «j »» ˆ ˆ ˆ « ====================== & j j « 4 »J “ { œ « « « l « ˆ « ‰ « « l « « « «=l j « « « « ˆ « j j j « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « j « « Gioù thoaûng nheï nhaøng ñöa höông naéng vui treân laù hieàn # « ‰ ...thaám dòu daøng phoá xuaân loái ñi che khaép loái & « ˆ « l « « ˆ œ œ l « »J »J »» »» « ˆ « œ »J »J »»œ »» =========================l œ « œ œ »J « »J »J l »» ˆ »» j « »» « « _ j ˆ « « hoaø Mua xuaân ñeán vôùi em trong yeâu thöông vaø nhöõng öôùc veà Muøa xuaân ñeán vôùi em trong caâu ca deät nhöõng nieàm... # 1.œ »J ‰ œ »J « « « œ »»œ « « ˆ »J »»» »J l »J « « œ l « ‰ œ»» œ « « »J j j »» ˆ ˆ »» « ˆ « »» « « « »» ˆ j « ˆ « & « « =========================l l mô Caùnh eùn veà theo thaùng naêm khuùc haùt goïi muøa xuaân # œ ‰ & »»» « l « « l « « œ l « « « l « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « »J « « « ˆ ˆ »» ˆ ˆ ˆ j « « ========================= j « « « j j « ˙ « « ‰ œ ” l « ˆ « »J { »» sang Nhaønh mai heù nôû beân laù xanh cho nuï cöôøi Saéc... # 2. ‰ œ œ »»» »J l »J « « « l « ‰ œ l « « œ œ l œ ‰ « l »»œ « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ j j j »J « « »J »J »» »» ˆ ˆ »» »» j j »» « « « « ========================= & « « » « _ j ˆ « ...vui Nöôùc bieác doøng soâng thô ngaây treû laïi haøng caây xoân xao nhìn # « « « « « « ˆ « « ˆ « « « « l « « « « « l « j j « « « « « l ˆ ˆ ˆ « « « ˆ ˆ « « ˆ « « « ˆ « j j ˆ =========================l l & « ˙ « l « Œ « ˆ « j trong aùnh maét cuûa muøa xuaân ñeïp nhöõng vöôøn thô # « « « « « « « « « « « « « l « « « l « « j « « « « « j ˆ j j j j « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j j »»» ˆ ˆ « « ========================= & »J »J »J »J « « l œ. ‰ l œ œ œ œ l »» »» »» »» ˆ « Trong tim em nheï rung nhö tieáng ñaøn ngaân vang maõi vôùi tieáng haùt dòu # œ œ « « œ œ »œ ‰ »»» »J « ˆ »J »J »» »» ˆ l « »» »» l j « « ========================= & «l « œ œ « l « « « l « « « l « « »J »J « « « « « « « j j ˆ ˆ »» »» ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « j j j j « « « « « « « j eâm cho Meï hieàn cho em thô Muøa xuaân ñeán vôùi queâ höông vaø muøa xuaân vaãn beân # « ‰ « « « « « ˆ « « l « « ˆ j « ˆ « « ˆ « l « « « ========================= & « ˆ ˆ ˆ l « « « ˆ « « l « = « « « j j « « « « « « « ” « « « « ˙ « « « ˆ ˆ ˆ « j j ˆ « « ˆ em töøng ngaøy ñi tôùi trong cuoäc ñôøi cuûa tuoåi moäng mô.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản