Bài hát đời cho ta thế - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
198
lượt xem
43
download

Bài hát đời cho ta thế - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đời cho ta thế - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đời cho ta thế - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Ñôøi cho ta theá ### 2 « « « Trònh coâng Sôn « « « . « »œ œ Œ »» »»» œ « ˆ « Œ Ó « »»» « « l « l « « 4 ˆ ˆ l ˆ « « « « l ====================== l & j ˆ « l « ˆ « ˆ « l « «= ˆ ˆ « « Khoâng xa ñôøi vaø cuõng khoâng xa loaøi ngöôøi Khoâng xa Khoâng xa ngöôøi vaø cuõng khoâng xa maët trôøi Khoâng xa ### « « ‰ « Khoâng xa bôø vaø cuõng khoâng xa mòt muø Khoâng xa « « « « « « « Œ Œ. « « œ œ œ « « « l œ ˆ ˆ « « « ˆ j »»» ˆ « « « « « ˆ l « « « ˆ l« l ˆ « ˆ « « ˆ ========================= l & « l « »»» l »»» »»» = ˆ ˆ « « j ngaäm nguøi vaø cuõng khoâng xa nuï cöôøi Ñôøi cho ta theá cöù tình ñaày vaø cuõng khoâng xa laïc loaøi Muøa xuaân em haõy khoaùc ### œ œ œ œ « ˙ œ ‰ « « « cöûa nhaø vaø cuõng khoâng xa nguïc tuø Ñôøi cho ta theá ñöùng »»» »»» »»» »» « »» « l « « l œ œ l œ œ= ˆ l » « ========================= l & l »£ l »»» ˆ ˆ ˆ « « « j »»» »»» »»» »»» haõy caát böôùc ñi moïi nôi Gaëp nhau trong phoá xin yeâu khoân aùo môùi böôùc ñi thaûnh thôi Chô muøa thu tôùi em thu ñoâi ### œ œ œ giöõa baõo toá khoâng buoàn vui Töï nghìn naêm xöa bao nhieâu chim »»» »»» »»» ˙ l « ‰ « l « œ l œ œ l œ œ l œ œ =l « « « ˆ « »» ˆ » »»» »»» »»» »»» »»» »» «« ========================= & l « « « j ˆ « « » ˆ« £ng thaân ngöôøi £ nguoâi nhöõ Ñôøi cho ta theá haõy cöù soáng tôùi nhö moïi tay kheùp vai löôøi Ngaøy vui em vôùi ñaát kia xanh töôi nhö coû ### ˙ £ « « ‰ « « « »»» « ˆ ˙ muoâng ñaõ xa baày Ñôøi cho ta theá vôùi nhöõng sôùm toái khoâng ñoåi »»» œ »»» « ˆ l œ œ l œ œ l œ « « l « =l « l ˆ ˆ « « « ========================= & l j « »»» »»» »»» »»» ˆ « « « ai Maëc gioøng soâng kia seõ cuoán ñaát caùt ra bieån khôi caây Ngaøy buoàn em vôùi hoa kia aâu lo trong taøn phai ### « Œ « thay Duø tình vu vô hay yeâu thieân nhieân cuõng chìm troâi « ˆ l « ˆ « « ˆ «. « l »œ œ Œ l œ »» »»» »»» « « «Œ Ó « « « « ˆ ˆ ˆ « l« l & « « « l « ˆ « « ========================= l j ˆ « = Khoâng xa ñôøi vaø cuõng khoâng xa moä ngöôøi Khoâng xa tình vaø cuõng khoâng xa thuø haän ### « « « « ‰ « œ « « » Khoâng xa trôøi vaø cuõng khoâng xa phaän ngöôøi « « « « « « Œ Œ . « 1.,2.œ ˆ l « ˆ « ˆ l « l « “ { « =l « « « l « « ˆ ˆ « « « ˆ ˆ « « l »»» j ˆ « ========================= & « ˆ « « « ˆ « « ˆ « « ˆ ˆ »» « « j Khoâng xa raïng ngôøi vaø cuõng khoâng xa ñoïa daøy Höm... Khoâng xa noàng naøn vaø cuõng khoâng xa laïnh luøng ### œ « ˆ œ Œ « « Œ . « l « « l œ « ˆ l ˆ Œ l Œ . «= Khoâng xa moät ngaøy vaø cuõng khoâng xa moät ñôøi »»» « « »» ˆ « l » « « « « « ˆ ˆ « »»» « « « « « « ˆ « « « « ” ========================= & l j ˆ « j ˆ { « ... ... Höm...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản