Bài hát đợi chờ - Thuận Yến (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
160
lượt xem
28
download

Bài hát đợi chờ - Thuận Yến (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đợi chờ - thuận yến (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đợi chờ - Thuận Yến (lời bài hát có nốt)

  1. Ñôïi chôø. Thuaän Yeán 2 Œ ‰« « « « « & 4 « _ l l _ « « « l « ‰ « « l « « « «= l k«« « « « « « ====================== ˆ _ k« j j j j ˆ « « ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « « k _ ˆ ˆ ˆ ˆ « « ˆ « « « « « « « j kk ˆ « k ˆ Coù moät mieàn xa xa xa laém Coù moät mieàn beân toâi ñeâm « « ≈ « « « « « & j ˆ « « ˆ ˆ l « « « « « l « « « « k « « ˆ j j « « « « « ˆ « ˆ ˆ _ « ˆ j =========================l j « « ˆ « ˙ « l Œ ‰« « « _ j ˆ « _ _ k ˆ « « k « vaéng Chieác laù rôi nghieâng nôõ chia laøm ñoâi Con ñöôøng « « « _ _ l « « « « ‰ « « « « « « ˆ « ‰ « « ˆ ˆ « ˆ ˆ « « « « l ˆ « « « « l « k « « ˆ k ˆ « « k« ˆ ˆ « k & _ « « « « « « ˆ ˆ ˆ « j _ ˆ ˆ j j « « « ˆ « kk j j j « « « « « =========================l « daøi coù moät mình toâi Treân baàu trôøi moät vaàng traêng ñôn coâi Toâi trôû « œ œ œ « « »J »J »J l ˙ »» »» »» »»» œ ‰ ‰ «« « « « « « »J »» ========================= & j ˆ « l « « « _ _ l_ _ ‰ ‰ « l « « ll ˆ « « « « « « ˆˆ j « ˆ _ _ _ˆ «« « ˆ kk « j ˆ « j j « j « « « « ˆ ˆ ˆ « « «j veà döôùi aùnh sao rôi Sau ñeâm haùt seõ laø moät nöõa Chia « « «£ « « ‰ « « « « « « ‰ « « « « « & ˆ « ˆ « « l ˆ « « ˆ « ˆ « « « l « « « « l « « « « « ˆ _ _ _ _ « =========================l j ˆ « _ ˆ « « « kk ˆ ˆ « « ˆ « « ˆ « j ˆ j « j j j ˆ « ˆ « « tay phoá khuya kheùp cöûa Gioù chôït buoàn se laïnh heo may Coù moät « œ œ « « »»» »»» ˆ l « J J « j « « ˆ « ‰ œ »J »» œ »»» « J « »»» j « J œ ˙ » #ˆ œ l »»» »» =========================l & « j ˆ l mieàn maùi toùc em bay Höông ñeâm huyeàn dieäu quaù œ »»» ‰ œ œ « œ œ œ »K »K « »J »J »J ‰ #ˆ « « « œ œ « « »» »» l ˆ »» »» »» l œ j « =========================l & »»» « ˆ l « « »J »J « « ˆ ˆ »» »» kk « «j j Nhö ñang coøn hôi aám baøn tay Nhö ñang coøn giaây phuùt meâ œ ‰ #ˆ « l « . « l ˙ »»» « « « ˆ « « « « ˆ ˆ kk « « j »»» ========================= & l œ ‰ « « l « »J »» « « j ˆ ˙ « l « « ˙ « « Œ « lˆ ” « _ « « j ˆ « say Xin em ñöøng thao thöùc ñôïi chôø ai.
Đồng bộ tài khoản