Bài hát đời gọi em biết bao lần - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
189
lượt xem
68
download

Bài hát đời gọi em biết bao lần - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đời gọi em biết bao lần - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đời gọi em biết bao lần - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Ñôøi goïi em bieát bao laàn Trònh coâng Sôn bb c Ó œ . #œ œ . »»»œ œ . œ « ˆ « ˆ ˙ »»» »» »»» »»» »J « « « « »»» ˆ « « « « « « « ˆ « « »»» »» « « œ. œ ˆ. « « » ======================l & ll »» « l » « ˆ £ £ Ñi veà ñaâu hôõi em khi trong loøng khoâng chuùt naéng Giaác mô ñôøi xa b œ. œ « « « « « b »»» ˆ ˆ « « ˙ »J « « #ˆ « l « « « l ˙ œ . œ »»˙ »»» »J » «. œ »J »» « « « « « « ˆ « « »»» «. ˆ « j ˆ « ========================= l & »» l « ˆ « »» = vaéng böôùc chaân khoâng chôø ai ñoùn Moät ñôøi em maõi lang thang Loøng laïnh b b »»»˙ œ. œ »»» »J »» ˙ »»» œ . #œ »»»œ . œ »»» »» »»» œ. »»» « « »J « « « « œ « ˆ « « ========================= l & l » l »» ˆ « « «= « « ˆ ˆ baêng giöõa ñau thöông Em veà ñaâu hôõi em? Haõy lau khoâ doøng nöôùc bb ˙ »»» « » «. « l ˙ j ˆ »» « œ « ˆ l « »»» « « « ˙ « «. « œ. « œ. œ « ˆ « l »»» j ˆ « »»» j ˆ « »J »» & « ========================= l ˆ « « « = « « maét Ñôøi goïi em bieát bao laàn Ñôøi goïi em veà giöõa ñau b b ˙ »»» «. « ˆ « « « l œ. j ˆ « »»» « œ. « »»» « « j « ˆ l « « « « « « « « « «=l « « ˆ ˆ « ˆ & j ˆ « ========================= ˙ « ˆ « thöông Ñeå traû em ngaøy thaùng eâm ñeàm Traû laïi naéng trong bb ˙ »»» « « « « « ˆ « « « « « l ˙ « « « ˆ ˆ »»» œ . #œ œ . œ œ . œ « ˆ « « »»» »» »»» »»» »» »» « »J « « « « « « « « ˆ « « ˆ ˆ = « ========================= l & ˆ « » l » « « £ œ. £ tim Traû laïi thoaùng höông thôm Em veà ñaâu hôõi em? Coù nghe tình yeâu leân b ˙ b »»» « « »» »œ. œ « « » « « « « « »J ˆ ˆ « « ˙ œ « « #ˆ ˆ l « « « l ˙ œ. œ »»» »J »» »»» « ˆ l ˆ. »» « « « « « ========================= l & « « « «. ˆ « « »»» j ˆ « =»» tieáng Haõy choân vaøo queân laõng Noãi ñau hay nieàm cay ñaéng Ñôøi nheï naâng böôùc chaân bb ˙ «. ˙ œ. »»» œ »J »»» »» »»» »»» œ . #œ œ . œ »»» « ˆ « œ»» l »»» »J ========================= l & »» l ˙ »»» » = em Veà laïi trong phoá theânh thang Bao buoàn vui seõ « « »»» »J ˆ « « « »» bb œ . œ « ˆ « « ˙ »» « « « « l » « ˆ ˆ « «. « l ˙ « « »»» j ˆ « œ « ˆ l « Ó = »»» « « « ˙ « ========================= & ˆ « ” queân Haõy yeâu khi ñôøi mang ñeán Moät caønh hoa giöõa taâm hoàn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản