Bài hát dòng sông dâng sóng - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
55
lượt xem
14
download

Bài hát dòng sông dâng sóng - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát dòng sông dâng sóng - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát dòng sông dâng sóng - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Doøng soâng daâng soùng. £ £ « « « »» c ‰ « « ˆ ˆ œ. Vuõ Thaønh An « « « » « & « « « « « _ « « _ ˆ « j « « « « « « « ˆ l « « « « ˆ « « _ _ « « ˙ ˆ ˆ « ˆ. « « ====================== l « _ « = « « j _ ˆ « « ˆ« « £ Moät doøng soâng daâng soùng ñaõ soâi leân töø luùc yeâu anh « « « « « « « œ »»» ˙ »»» « « ˆ ˆ « & _ _ « « _. « « l ˆ « ˆ « ======================== l « « « « ˆ j ˆ « = « ˆ _ « ˆ « « £ Moät maàu xanh hy voïng traûi maàm öôm söùc soáng »œ »»»œ »œ œ bœ . »» »» »»» »J œ œ « « « « »» »» l »»» ======================== l & ˆ « « ˆ « « ˙ « = £ Moät tình yeâu vöøa chôùm ñaõ vöôn leân ngaøn truøng « « « « « « « « « «. & _ _ « _ ˆ « « « « « j ˆ « « « l #ˆ « « « « #ˆ « ˙ « ======================== l « « ˆ « « ˆ « = ˆ « ˆ ˆ « Moät voøng tay noàng aám ñaõ tìm voøng thaân quen «. « « « «. £ « & ˆ « « _ « « « ˆ ˆ « « « _ « « « l « « « « « ======================== l ˙ = ˆ « « « _ ˆ « « ˆ ˆ « ˆ « « _ ˆ « « Maây giaêng ñaàu nuùi thôøi xa xöa ñaõ môø khoùi « « œ. « #ˆ »»» « « « « » œ. »»» « « ˆ «« « « « « ˆ l « « ˆ « ˆ « ======================== l & « » « #ˆ ˙ « » « = j ˆ « Söông phôi bôø ñaù laïnh töø trong xöông laïnh ra »œ « « « « « « « « « « « « « « »» »»œ ˆ « « « ˆ « ˙ « « « « « «. ˆ « ˆ « ˆ ======================== l & « «= l « « ˆ ˆ ˆ j « Naéng xua tan haän saàu veùn töông lai nhieäm maàu Tieáng « £ £ & « « « « « _ «. « « « « « ˆ « « « ˆ « ˆ « j l « « ˆ « ˆ « « ======================== ” ˆ ˆ « « _ « _ ˆ « « _ ˙ « = noùi aám loøng nhau tieáng noùi cöùu ñôøi nhau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản