Bài hát dòng sông lơ đãng - Việt Anh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
165
lượt xem
59
download

Bài hát dòng sông lơ đãng - Việt Anh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát dòng sông lơ đãng - việt anh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát dòng sông lơ đãng - Việt Anh (lời bài hát có nốt)

  1. Doøng soâng lô ñaõng. Vieät Anh bbb 2 « œ « 4 _ »K « »» ˆ k « « « « ˆ ˆ ˆ l « « « « j k k « « « ====================== l & « j ˆ « « ˆ « « k « k « ˆ « « ˆ « = « k ˆ « « Töøng ngoùn tay kheùp nhö nuï hoa traéng Roài sôùm mai « seõ khoâng coøn veát daáu bbb ≈ « « « « « œ « « « « »K ˆ l ˙ k k »»» ˆ »» « »K « « « « ≈ « œ « « « «=l « « ˆ ˆ « « k k ˆ ˆ « « « ========================= & k k l « » ˆ ˆ ˆ ˆ _ » k ˆ « k j k k « « « « Boû laïi haøng caây ngô ngaùc sau löng Vaø noãi ñau rôi trong Boû bôø phuø sa queân böôùc chaân qua Chæ coù möa baâng khuaâng & bbb « « j ˆ « « ˆ k ˆ « « « « « k ˆ « « « « « l ≈ « « « « k « k _ ˆ ˆ ˆ « k « « « ========================= l « « « j « _ ˆ k _= ˆ « « k ˆ « « loøng ñeâm vaéng Noãi ñau ta nhaän rieâng mình veà trong maét Khoùc ñi cho thoaû doãi hôøn bbb « « œ l «. »J »» « ˆ « « « « « l « ˆ ˆ « k k « « j ˆ « « ========================= l & « « « = « j ˆ « _ ˆ « « _ j ˆ « « _ j ˆ « j ˆ « « ÔÛ choán nao doøng soâng ñaõ hoaø cuøng ñaïi bbb « « « ˙ « « « l ˆ « « œ l «. »J »» « ˆ « « « « « l « « « « =l k k ˆ _ « « ˆ ˆ « « ========================= & j « « ˆ ˆ « _ j ˆ « « j j ˆ « « j döông Caïn beán bôø chieàu nay thaãn thôø nhìn hoaøng bbb « « « « »K « « k j « « l « « « ˆ =l ≈ « œ « « « « « « « « ˙ « ˙ « »» ˆ ˆ « « ========================= & l l « _ k ˆ « k k ˆ ˆ « « ˆ ˆ ˆ « j kk « « « « hoân Roài chuùng mình seõ ñoi laàn nuoái tieác bbb ≈ « « « « « œ œ l ˙ « « « »K K « « ˆ ˆ ˆ »» »»» k « »»» »K « « « « ≈ « œ « « « « l l _ »» ˆ ˆ ˆ ˆ k j kk « « « « « « k k ˆ ˆ « « ========================= & k k « k ˆ « = Ñeå moät doøng soâng lô ñaõng troâi qua Noät sôùm kia xuoâi theo bbb « « « ˆ « « « « j ˆ ˆ ˆ « k k « « « l ≈ « « « « « « l « « « « « « « k k k j k « ˆ ˆ ˆ _ ˆ _ « « « « « ˆ ========================= & =” « _ k « _ ˙ « ˆ « doøng anh ñeán Côù sao em chaúng ñöùng chôø.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản