Bài hát dựng lại quê hương ta - Phạm Thế Mỹ (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
150
lượt xem
16
download

Bài hát dựng lại quê hương ta - Phạm Thế Mỹ (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát dựng lại quê hương ta - phạm thế mỹ (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát dựng lại quê hương ta - Phạm Thế Mỹ (lời bài hát có nốt)

  1. Döïng laïi queâ höông ta. Phaïm Theá Myõ #2 « « « 4 _ “ { _ « « l « « « l « « « l « « «=l « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « ====================== & j j « ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ « j ˆ « ˆ « j « « « ˆ « j ˆ j j j j « « Döïng laïi queâ höông ta Döïng laïi queâ höông ta töøng nuï (Döïng laïi queâ höông ta Döïng laïi queâ höông ta töøng ngoïn # « « « œ « « « « « « »» ˆ ˆ ˆ l » « « « j j « « l « « « l « « « l « « ˆ l ˆ « ˆ « « _ _ _ _ « « « j « ˆ « « « « j ˆ ========================= & j « ˆ « « j j ˆ « « « « j ˆ ˆ ˆ j j « ˆ « hoa töøng ñoït laù töøng oå rôm töøng ñaøn gaø Döïng laïi queâ höông rau töøng buïi mía töøng vöôøn daâu töøng giaøn traàu Döïng laïi queâ höông # « « « « œ œ œ » « « « l « œ »J l œ œ »J l œ œ »J l »» & ˆ ˆ ˆ « j j « « « ˆ »J »»œ »»» »» »J »»œ »»» »» =========================l »J »»œ »» »J »J »» »» ta Döïng laïi queâ höông ta ñeå coû khoâ thaønh ngoïn luùa ñeå treû ta Döïng laïi queâ höông ta ñeå haøng cau gaày laïi laù ngoïn traàu # œ »»» « « l « « « l « « « l « « « l « « « l « « « « _ _ « « « « _ _ « « & ˆ « ˆ ˆ « « ˆ « ˆ ˆ « « j « « ˆ « « j « « ˆ j ˆ j « ˆ j ˆ ========================= j j j « ˆ ˆ « ˆ j j « « « thô ñöôïc cöôøi ñuøa Döïng laïi queâ höông ta Döïng laïi queâ höông töôi tuoåi meï giaø Döïng laïi queâ höông ta Döïng laïi queâ höông... # 1. « J J œ œ œ œ œ « ˆ _ ” « « œ l »»»œ »»» »»» l »»» « « « « « »J »» »» l »»»œ œ œ l »J »J »J »J »» »» 2. & ˆ j « { ˆ ˆ « « ˆ j »» ========================= j « « « ta Döïng... ...ta. Maët trôøi treân queâ ta Maët trôøi trong tim # œ œ œ »»» »J »J « « »» »» œ »»» « ˆ « ========================= & l l œ »»» œ »»» l œ »»» « ˆ « « « « l l « « « ˆ ˆ ˆ j j « « « ta haùt queân coå luyõ traêm naêm tan taønh Haùt # « « œ œ »»» « « « « « « « ˆ « « ˆ « »»» œ œ œ l œ »»» =========================l & ˆ l ˆ l l J J »»» »»» »»» « ˆ « « cho tình ngöôøi nôû leân laù xanh Roài ta seõ # œ œ œ œ œ »J œ œ œ »J »»œ »»» »» »J »J »» » œ »J »J »»œ »» ˙ »»» & »»» »J »J l »»» »» »» ========================= l » l »»»œ l ” veà döïng laïi queâ höông ta Döïng laïi queâ höông ta.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản