Bài hát duyên kiếp - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
372
lượt xem
122
download

Bài hát duyên kiếp - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát duyên kiếp - lam phương (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát duyên kiếp - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

  1. Duyeân kieáp. Lam Phöông b c ‰ œ œ œ « œ « « w ‰ »J œ œ « œ « « « »J »J »J « »J « »» »» »» ˆ »» ˆ « “ { j « ˆ « j « »»œ »J »J « »J « « «=l »» »» ˆ »» ˆ « ˆ j « ««« ˆj ====================== & j l Em ôi neáu moäng khoâng thaønh thì sao Non cao ñaát roäng bieát ñaâu maø (Em ôi nhaéc laïi phuùt xöa gaëp) nhau Treân ñeâ vaéng ngöôøi luùc tan chôï b ‰ « _ _ « « « « « « « « « « « l w « « « ˆ j ˆ « « ˆ j l « « _ ˆ j ˆ « « « j ˆ j « j ˆ « ========================= l & w ˆ « = tìm Ñöôøng ñôøi mòt muø vaïn neûo veà ñaâu chieàu Ngaïi nguøng moãi laàn anh ñeán laøm quen.... b 1.‰ « « « « œ œ œ œ j j j ˆ ˆ ˆ « « « j ˆ »» « »» »J »J œ « »J « J »» »» » ˆ »» ˆ « ” « « « « »J »»» »»» »J l w l ‰ œ œ »» « œ « « = j « ========================= & j « « ˆ { j Mong chôø duyeân kieáp ñöa loái baéc caàu Em ôi nhaéc laïi phuùt giaây gaëp... b ‰ « « « « « « « l « « « « « « « « « « Œ œ ll ˙ œ »»» »»» »J »» « « « j j ˆ ˆ «= « « ˆ 2. & j j j ˆ ˆ ˆ _ ˆ ˆ ˆ j j j w l« « « « « « « « ========================= l ˙ « j « j _ ˆ « ...Maù em öûng hoàng vì quaù theïn thuøng Em ôi nhôù chaêng thuôû ˙ œ »»» »J J »J »J œ œ œ »»» « œ « « « « « ˆ « « Œ « « « »J « « « « « « « « « « ˆ ˙ &b »» »» »» l ˆ »» ˆ ˆ ˆ ˆ « « l « j « ========================= l j j j j « « « « ˆ j « = ˆ « aáy Moãi khi boùng chieàu xuoáng daàn Em veà treân quaõng ñöôøng xa Gaëp « « « « « » »œ »œ »»œ b « « « « ˙ ˆ « « « « « l «. j ˆ ˆ j j « « j « ˆ « ˆ « « « ‰ « l « ‰ « #œ »» »»» =l « « ========================= & ˆ ˆ « « j « j ˆ « ˆ « j ˆ »» « » £ anh duø khoâng daùm cöôøi Nhìn nhau nhìn nhau maø loøng vaãn œ œ œ œ « œ « « « »J »J »J J « »J « »»» w ‰ »J œ œ « « « ˆ « œ »J »J « ˆ « « « j ˆ « ˆ »» »» »» ˆ « « « «= & b »» »» »» j ˆ »» ˆ « l « j « « ˆ ========================= l j l j « « j ñau Em ôi phaûi chaêng ñeán khi chieàu aáy Ñoâi tim öôùp moäng baáy laâu thaønh b ‰ « « « « « « « « « ˆ « « ˆ w l « « « « « l « « « « _ _ _ ˆ ˆ ˆ ˆ j j j j « « « « ˆ ˆ « j j ========================= l & w = lôøi Duø raèng doøng ñôøi ngaên caùch tình ta b ‰ « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « l j j « « « j _ ˆ ˆ ˆ j j « « « j l « Ó = ========================= & « j w « ˙ « ” _ ˆ « Phuùt giaây ban ñaàu maõi khoâng phai nhoøa.
Đồng bộ tài khoản