Bài hát em như tia nắng mặt trời - Nguyễn Đức Trung (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
245
lượt xem
75
download

Bài hát em như tia nắng mặt trời - Nguyễn Đức Trung (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát em như tia nắng mặt trời - nguyễn đức trung (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát em như tia nắng mặt trời - Nguyễn Đức Trung (lời bài hát có nốt)

  1. Em nhö tia naéng maët trôøi. #c « Œ « « œ œ œ l w =l « ˆ »J »»» »J Nguyeãn Ñöùc Trung & “{ w lŒ « « œ œ l w l « « ˆ ˆ « « »»» »J ======================»» ˆ j »» « « j »» j (Ænto... # Œ1. œ œ œ œ w »»» »J »» »» » J ∑ œ »J » »J » » » » Œ »» œ œ œ l w » » » ∑ »»» l 2. =========================l & l { ” l # « « « « « « « « l « «. Œ ‰ « l « « « œ l œ œ. Œ ‰ « l ...) & ˙ ˆ ˆ ˆ j j « « « « « « j « ˆ « ˆ j « « « »J « ========================= ˆ « ˙ ˆ ˆ »» « « « j »J »»» »» « j ˆ « Giöõa ñaùm ñoâng xa laï Tìm em vaúng theo tieáng haùt Chôït # Daãu bieát anh ngaém nhìn Töï nhieân ñöøng neân boái roái Ñeå ˙ »»» œ œ « »J »»» « l « « . Œ ‰ « l « j « « ˆ « j ˆ ˆ « « « j ˆ « « « j ˆ « «. « »» =========================l & « ˙ « ˆ « nghe xao xuyeán baâng khuaâng Hôõi em bieát chaêng # « « « œ œ œ « « « nghe côn soùng meânh moâng Voã veà giaác mô « « « « « « « Œ œ »»» »J »J »J ˆ ˆ ˆ l œ . « « Œ l ========================= & _ ˆ ˆ ˆ j « « « l j j j »»» »» »» »» « « « « « j ˆ ˆ « « « j ˆ « loøng anh OÂI tim ta caøng theâm thaáy yeâu ñôøi # « « « œ œ œ »J œ « « « « « Œ œ œ œ œ #ˆ œ »œ »»»»œ loøng anh Khi anh yeâu baèng söï soáng taâm hoàn »J »J »J »»œ »J « l « ˆ « « ˆ »» « »» »» »» ˆ ˆ « ˆ ˆ j j j « « «« ========================= & l »»» »J »J »J « »J »» l »» »» »» « »» j « Lôøi em haùt öôùc mô ngaøy mai Em nhö muoân ngaøn tia naéng # œ . œ »œ ‰ « Laø haïnh phuùc öôùc mô ngaøy mai Em mang theo tình yeâu ñeán »»» »J »» œ « « œ œ « « « « « »»» « ˆ »J »J « l « « « « « j ˆ « »» »» ˆ j Œ »» « l =========================l & « #ˆ ˆ ˆ ˆ j j « « « « « _ j ˆ « maët trôøi Cuoäc soáng soi saùng nhöõng taâm hoàn yeâu # « « « « « « « ‰ ˙ » trong ñôøi Ñeå nhôù khi haùt coù anh nhìn em « « « « « « « l »J œ « œ œ œ œ ‰ l »» ‰ œ œ l « « « « « « « j j j j j jj ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ œ »J « »J »J »J »J »» »» ˆ »» »» »» »» ========================= & j « »»» »J »» # « œ œ œ Œ « « « « « « « ‰ œ (Ñaù ña ñaø ña ñaù ña ña ñaø ña ñaù) Haùt yeâu thöông « »J »» »» j ˆ »» » » « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ l »J œ « œ œ œ œ ‰ l « « « « « « « j « « « « « « ˆ j j j jj j ========================= & l »» »J « »J »J »J »J »» ˆ »» »» »» »» j « # ˙‰ « « ˙ ‰ œ »»œ »»» »J » œ œ œ ˙ »J »J »»» »»» cuoäc ñôøi (Ñaù ña ñaø ña ñaù ñaù ña ñaù ña ñaù) »»» « ˆ ˆ « j « « «« Œ »» » » « « « « «« ========================= & l ˆ ˆ ˆˆ jj « « «« ll l » » ” Hôõi em thaân yeâu Hôõi em thaân yeâu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản