Bài hát em tôi - Lê Trạch Lựu (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
171
lượt xem
20
download

Bài hát em tôi - Lê Trạch Lựu (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát em tôi - lê trạch lựu (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát em tôi - Lê Trạch Lựu (lời bài hát có nốt)

  1. Em Toâi. ## ‰ « « « « Leâ Traïch Löïu « & c « « « « ˆ « « ˙ « ˆ ˆ « j « « « « l ‰ « « « « =l ‰ « « « « ======================= _ _ « ˙ « « « « « ˆ ˙ « l _ _ ˆ « « « « « j ˆ ˆ « « j ˆ ˆ « « Em toâi öa ñöùng nhìn trôøi xanh xanh Mang theo ñoâi maét ## ‰ « « ˆ « Em mô tieáng saùo daäp dìu beân traêng Ñeâm ñeâm u toái « « « « « ˙ ‰ « « ˆ «. « « « «. « « « « « ˆ « « « « « « « « « ˆ « « l « « « ˆ « « ˆ « « ˆ « & j ˆ « l ˆ ˆ « « j ========================= l j « ˆ ˆ « « « « ˆ _ _ «= « « « ˆ buoàn vöông giaác mô Vu vô ñaém ñuoái theo ngaøn aùng maây Bao ñeâm thaàm £ veà ñaây thaép sao Dö aâm tieáng haùt vöông buoàn maét nhung Toâi xin gioù ## « £ « ‰ « « « œ « « « « »» « «. ˆ « « _ _ « l « « « « _ _ ˆ « « _ « « ˆ ˆ ˆ j « « « w l « « « » ˆ «= ˆ ˆ ˆ « « ========================= l & j « ˆ « ñeám treân trôøi ñaày sao saùng Buoàn vöông man maùc theo lôøi £ bieác ca ngôïi maøu suoái toùc Ñöøng queân em nheù moâi coøn ## œ « « « »»» « « « ˆ ˆ ˙ « « « ‰ « « « « £« « £ « « « « ========================= l & l « « « « ˆ « j « ˆ « « ˆ « _ « _ _ ˆ « _ _ l « _ _ ˙ « « « ˆ « _ « ˆ « « « « = _ ˆ « ˆ « ˆ « gioù reo lôøi thô Traàm tö se saét tô loøng ñaém theo ñaøn khoùc ## ‰ « « « « £« « £« thaém duyeân coøn xanh Ñeøn traêng phoâ saéc huy hoaøng saùng hôn maøu naéng « « « « « « l « « « « ˆ « « ˆ ˆ « « ˆ ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ ˙« « « « « « _ l Œ _ _ _ « _. = « ˆ « « « _ & j « ========================= l « « « « ˆ ˆ « « _ _ « « « « ˆ « ˆ «« « ˆ Bao nhieâu nöôùc maét choân saàu ñaéng cho lôøi thô Giôø naøy em haùt caâu chieàu Cho anh roùt thaém ñem veà nhôù nhung lôøi thô Ñöôøng ñôøi anh muoán em coøn ## « Œ « « « «l « ˆ « «« _ « _. _ _ _. « «. ========================= & w ll « ˆ ˆ« « «« « « _ ˆ « « « « l « . « « . =l j « « « ˆ « « ˆ ˆ « « ˆ « « j j ˆ « « ˆ ˆ « j _ ˆ « mô. Bao giôø toâi veà gaàn em cuøng ñeám naøy traêng naøy ## « « « « « ˆ « « ˆ « « « ˙ ˆ. « « « Œ œ œ. »»» »»» »œ »»»œ œ ‰ œ œ »œ »»œ ========================= l & l »» l »J»» »»» »»» »» » = sao chia nheù em Traêng sao daâng yù thô Maây bay khaép ## « « « « « ‰ « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « ˙ « ˙ « « « l « « « « « l ‰ « « ˆ œ. « l w = « « « « « ˆ « « =========================” & « « » « « _ « »» _ j ˆ ˆ « « _ « « j ˆ ˆ « « j ˆ « trôøi Thuyeàn tình lung linh trong khoùi söông lam Ngaøy veà xa quaù ngöôøi ôi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản