Bài hát em về - Quốc Dũng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
77
lượt xem
10
download

Bài hát em về - Quốc Dũng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát em về - quốc dũng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát em về - Quốc Dũng (lời bài hát có nốt)

  1. Em veà. thô : Phaïm Ngoïc nhaïc : Quoác Duõng b c Ó Œ « l œ. « « l «. « »»» « « « ˆ « ˆ ˙ « « ====================== l & « «. « « « « l « « « l «. ˆ ˆ ˆ. ˆ ˙ « « « « « « ˆ. « _= « « _ ˆ « Em haõy veà theo möa Em haõy veà theo naéng Coøn b «. « « l «. « «. « « & ˆ ˆ ˆ ˙ « « « l œ. «. « l w ˆ « »»» « ˆ « ˆ « =========================l «. « l ˙ « œ »»» = « « « « hai baøn tay traéng Xin giöõ laïi tình nhau Ta b œ. «. œ »»» œ. «. « « « « ˆ « »»» l ˙ . »»» œ »»» =========================l & l »»» « ˆ « « «. « l « ˙ « « ˆ = « ˆ « j ˆ « seõ veà nôi ñaâu Côn möa chieàu naëng haït Pa b « . « . « l n˙ . « « « »» ˆ ˆ ˆ » « « « »»» l « . nœ . »œ œ l w bœ =========================l & « »»» ˆ « »» »»» l «. « ˙ « « « ˆ= « ri ngaøy naéng taét Chaát buoàn trong maét ai Haõy « «. « «. « «. « « « « b « «. « ˆ « ˆ « « « l ˙ « « « ˆ « «. « l «. =========================l & ˆ ˆ « l ˆ « ˆ « ˙ « « = ˆ « veà vôùi taøn phai Tình nhö maøu thu muoän Giöõa b « « « « « l _ _. « l w « « & « . « . « l _. ˆ « « ˙ « « =========================l ˆ ˆ « « « « _ ˆ « «. « « _ ˆ ˆ « « ˆ « l «. ˙ « «= ˆ « « cuoäc ñôøi vay möôïn Coøn laïi gì hoâm nay Ngôõ b « « «. « l «. « «. « « l «. « « = ˆ « ˆ « « « « ˙ « « ˆ « « l ˆ « « « =========================l & _. ˆ _. ˆ « « ˙ « « « _ ˆ « « _ ˆ « ngaøng phuùt chia tay Coøn bao ñieàu chöa noùi Em & b «. «. « l « « « « « ˆ ˆ ˆ #_. « « « « « l «. «. œ l « ˆ « « « ˆ « ========================= ˆ « »»» w l w =” ˙ voâ tình böôùc voäi Trong chieàu vaït aùo bay.
Đồng bộ tài khoản