Bài hát gánh lúa - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
200
lượt xem
44
download

Bài hát gánh lúa - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát gánh lúa - phạm duy (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát gánh lúa - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

  1. Gaùnh luùa. Phaïm Duy ## 2 « « « « « « « œ œ ˆ ˆ l « « « l »»» »»» « « ˆ « « « ˆ ˆ « ‰ « « « « « « « « « 4 ˆ « « « « ====================== l & l l ˆ « j « ˆ l ˆ ˆ = « j« ˆ j « Meânh moâng meânh moâng soùng luùa meânh moâng Luùc trôøi maø raïng Rung rinh rung rinh gaùnh luùa rung rinh Caùnh ñoàng maø xinh ## « « « « « ‰ « « « « « Ñeâm qua traêng soi saùng khaép thoân queâ Hôõi chaøng maø chaøng « « « ˆ « « l « « ˆ ˆ « ˙ « « j ˆ « « « l « « « l « ‰ « « l « ˆ « ˆ « ========================= & l « « ˆ « ˆ « ˆ « « « ˆ j « « « ˆ ˆ « ñoâng raïng ñoâng Boùng ngöôøi thaáp thoaùng cuoái xinh raèng xinh Laõo baø toùc traéng kóu ## « « ôi chaøng ôi Coù naøng xay luùa quyeán « « « l « ‰ « l « « « « « ˆ « ˆ « ˆ « « ˆ « « j _ _ ˆ « « « « l « « =========================l & j ˆ « « ˆ « « « « ˆ l « « « ˆ « « ˙ « j ˆ ˆ « « ñöôøng thanh vaéng Böôùc ñeàu maø quang gaùnh naëng vai kòt quang gaùnh Moâi traàu maø töôi ñaùm coï xanh ## « ‰ œ œ œ »»»œ œ »»» œ »»» troøn thöông nhôù Thöông chaøng maø daõi naéng daàm möa « j ˆ « »»» œ »»» œ »»» »»» »»» œ ‰ œ »»» »J »» =========================l & l l l l Chôi vôi chôi vôi tieáng haùt chôi vôi Daân Rung rinh rung rinh gaùnh luùa rung rinh SÖÙc ## « « nœ œ « nˆ « « « « œ ‰ « « « « « « Ñeâm qua traêng mô thöùc suoát canh khuya Hôõi « « »J »»» j ˆ ˆ »» l « « « ˆ « ˙ »»» »J »» « « « ˆ ˆ l ˆ « « ˆ « =========================l & l l « laøng maø laøng ôi laøng ôi Tieáng ngöôøi ôi giaø maø coøn nhanh coøn nhanh Thoùc baø phôi ## œ ‰ « « « «« « œ ‰ « « « « chaøng maø chaøng ôi chaøng ôi Sôùm ngaøy mai »»» «« « ˆˆl ˆ « « l « « « l « « « « ˆ « l »»» ˆ « ˆ ˆ « j « « j ˆ =========================l & « j « ˆ « ˆ _ _ « « _ « « ˆ « ôùi qua laøn naéng môùi Vui chaân ñi tôùi phieân chôï naéng luùa nhaø toâi gaùnh Hai vai ñem söùc nuoâi toaøn ## « « « « « « « tôùi thoùc vaøng côm môùi Ñi nuoâi daân gaùnh moät thaønh « « « ‰ « ˆ l « ‰ ˆ « l « ‰ ˆ ˆ l l « ˆ « « ˆ ˆ « « « j ˆ « ˆ « « « « ========================= & ˙ « j ˆ « ˆ « « ˆ ˆ « j ˆ « ˆ « « « « « ˆ ˆ « « mai Gaùnh gaùnh gaùnh gaùnh thoùc veà Gaùnh gaùnh daân ## « ‰ « « « « ˆ « l « ‰ ˆ « l « ‰ ˆ « l « ‰ « ˆ l « « « « hai « ˆ j « ˆ « « ˆ « « ˆ ˆ « « j ˆ « « ˆ « « ˆ ˆ « « j ˆ « « ˆ « « ˆ ˆ « « ˆ j ˆ « « ˆ « « « « ========================= & ˆ « « ˆ « « ˆ « ˆ « « gaùnh gaùnh thoùc veà Gaùnh thoùc veà gaùnh thoùc veà Gaùnh ## « ‰ « « « ‰ « « « « « ˆ « « ˆ « « ˆ l « « ˆ j ˆ « ˆ « « ˆ l « ‰ « ˆ l « « j « ˆ « « « ˆ « « ˆ j « ========================= & « ˆ « ˆ ˆ « « ˆ « « « ˆ « « ˙ « « l « ˆ « Œ =” ˆ « « ˆ « ˙ « ˆ « veà gaùnh veà gaùnh veà gaùnh veà.
Đồng bộ tài khoản