Bài hát giấc mơ của mẹ - Phạm Thế Mỹ (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
316
lượt xem
16
download

Bài hát giấc mơ của mẹ - Phạm Thế Mỹ (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát giấc mơ của mẹ - phạm thế mỹ (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát giấc mơ của mẹ - Phạm Thế Mỹ (lời bài hát có nốt)

  1. Giaác mô cuûa Meï. Phaïm Theá Myõ #### c ‰ « « « œ « « « UU « »J « « « ˆ « « j ˆ j « j ‰ « « œ œ « « œ « « »J »J « « »J « « ˆ »» ˆ ˆ ˆ l w l ˆ ˆ »» »» ˆ ˆ »»= « j j « j « j j « « j j « « ====================== l & Ñeâm qua mô thaáy con veà con ôi Troâng con nhö luùc con coøn thô #### w l œ Ó « ll 4 « « « « l ˙ « l « « « « « l « « l »»» « 3 « « « « »»» ˆ « « ˆˆ ˆ ˆ «« « ========================= & « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ _ _ _ « « « « « « « « ˆ « _ ˙ « j j ˆ « « ˆ « U ngaây Con ñi qua ñoàng luùa Khi traêng leân ñaàu laøng Chaân #### « « « « & « « « « « __ l _ ˆ ˆ « _ « « « « « ˙ « l « « « l « « ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ « « « ========================= ˙ « ˆ l « « « l « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « « ˆ « khoâng lo ñaïn mìn Chaân vui nieàm thô aáu Xa xa ñoàn boùt #### ˙ »»» « « « œ ˙ « « « « « « »»» ˆ lˆ ˆ « « « l »»» =========================l & ˆ ˆ ˆ __ _ _ l_ « « « l« « « « l « « « « « « « « « « « « ˆ « ˆ « ˆ « « «_ ˙ ˆ « _ « ˆ « « ˆ « vaéng Hoäi laøng phaùo noå rang Meï oâm con vaøo loøng Ñaàu heø deá haùt #### « œ œ. 2 « « »K « Œ l l 4 ‰ « « . œ “ { »J . »»œ »K »J »» »» œ l »J . « « . « l »K »»œ « « « ˆ ˆ ˆ & ˙ « j j ˆ ˆ »» « « ========================= »» « « k k j « vang Meï nhìn leân cao thaáp thoaùng nôi xa Moät ñaøn chim #### « « œ . « « (Meï nhìn leân) cao trong vaét traêng sao Ñaàu laøng tre « « »J « ˆ « « « ˆ . « œ . « « . « « « ˆ ˆ »» ˆ l « « « « l « « »J « l « j. k « « k j. « « « k « « « « « _ _. ˆ « ˆ »» ˆ ˆ _ _ ˆ k j k ˆ ˆ « j « =========================l & « « k j k j. k ˆ ˆ « « « = caâu caùnh traéng nhö hoa Caû laøng ra xem caát tieáng reo vui Caû laøng haân xanh vui ñoùn xoân xao Meï nhìn tay con khoâng suùng khoâng dao Nuï cöôøi treân... £ #### 1. « « « « « £ « ‰ « « . œ 2.« « « « « « « c « « « « « « « ˆ « « « l ˙ l « l « « »K ” « « « « « l « l « = ˆ ˆ »» { ˆ ˆ « « « ˙ ˙ ˆ « ˆ « ˆ « « j j ˙ « ========================l & ˆ jj « « « « « ˆ « « « j j ˆ ˆ hoan trong nieàm vui môùi Meï nhìn leân... ...moâi oâi traùi tim ngöôøi. #### ‰ « « « « c « « « œ « « « w ‰ « « « « « « ««« w ˆ ˆ ˆ »J ˆ « « l « « j « « j j j « »» j ˆ ˆ j« « « « « « _ __ « l ========================= & l j j j j j « «ˆj ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « _« ˆ « « « « « ˆ ««« j«ˆ « ” Thöông con boâng luùa theâm vaøng theâm töôi Thöông con nhöõng ñoùa hoa hoàng cuõng vui.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản