Bài hát giáng sinh - Cao Ngọc Dung (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
135
lượt xem
13
download

Bài hát giáng sinh - Cao Ngọc Dung (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát giáng sinh - cao ngọc dung (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát giáng sinh - Cao Ngọc Dung (lời bài hát có nốt)

  1. Giaùng Sinh. thô : Duy Ñònh nhaïc : Cao Ngoïc Dung ### 3 « « « « « «. 4 ll « ˙ « ˆ l «. « « « ˆ « « _ « l« j « j ˆ « ˆ ˙ « ˆ « « « l «. ˆ « « «= « « « ˆ « « ====================== l & j « « ˆ ˆ j « ### Toâi ñi qua bao muøa Giaùng Sinh Nhöng naøo thaáy « « « « « « « « l «. « « _ « « « « ˙ « l « « « l « « ˆ _. « _ « « =========================l & « _. ˆ « « ˆ « _ ˆ « « j « « ˆ j _ ˆ « ˙ « ˆ « « ˆ « _ _ « « « « ˆ ˆ « « j j _ « « « k k ˆ ˆ « « ### « laïi muøa quen thuôû aáy Con phoá nhoû baïn beø vui bieát « « « « « œ « «. ˙ « « l « « « l «. « « « « « ˙ ˆ l «. « « =========================l & ˙ ˙ « l ˆ « « « »J « k k ˆ ˆ »» ˆ « « j « « _ « « ˆ ˆ « ### « maáy toâi vaø em Toâi ñi qua bao thò traán giaêng & «. ˙ « « « « « « « « =========================l l _ l _. « « ˙ « « _ ˆ « « ˆ « _ _ _ _ l _. « « « _ ˆ ˆ ˆ « k k j « « « « « j ˆ « ˙ « ### « ñeøn Ñöôøng nhoän nhòp nhöõng quaùn aên haøng xaù « ˙ « « « l _. « « « « « « « _ « l _ « « « & ˆ « « =========================l « ˆ « ˆ ˆ « ˆ k k « j « « _ « j ˆ «. ˙ « l «. ˆ « « ˆ ˆ « j « « « ### Khaùch xuoâi ngöôïc nhöng sao toaøn xa laï Kìa gioïng ngöôøi œ. œ œ « »J »J « « «. Ó « « «. « « « « « « »»» »» »» ˆ l j « ˙ « =========================l & l « ˆ j « ˆ l ˆ j « « « « _ « k k j j ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « « ### « quen voïng ñeán töø ñaâu Muøa ñoâng nay mình khoâng coøn gì « « « « « « «. ˙ « Ó « « l «. « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ l « « « j « « =========================l & l ˆ « « ˙ « « « j j ˆ ˆ « « ### « nhau Töôïng ñaù giöõa coâng vieân ngoài nuoái «. Ó « « « « l « « « « « l «. ˙ « j j « ˆ ˆ « « « =========================l & l ˙ « l _. « « « _ « « « ˆ _ « « ˙ « « « ˆ « j « ˆ j _ ˆ « ˆ « ### Ó tieác Ñeâm nay laïnh trôøi baét ñaàu gioù tuyeát « ˙ »»» « « l «. «. « l ˙. ˆ « »»» l ˆ « ========================= & « ˙ « « l ˙ « ” Coøn toâi vôùi mình toâi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản