Bài hát giọt lệ thiên thu - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
181
lượt xem
33
download

Bài hát giọt lệ thiên thu - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát giọt lệ thiên thu - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát giọt lệ thiên thu - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Gioït leä thieân thu. Trònh coâng Sôn bbb 4 Œ Œ « 3 « ll « ˆ « « ˙ « « « l « ˆ « « ˙ « « « l « « « « « ====================== l & ˆ « ˙ « _ l _ _= « ˆ « « ˙ « « ˆ « Soáng coù bao naêm vui vui buoàn buoàn ngöôøi Soáng coù ñoâi tay ñoâi tay thaät daøi oâm bbb « « l « « « « « « l « « l « « l « «=l l_ ˆ ˙ « « « « _ « _ _ « « _ _ _. ˙ « « « ˆ ˙ « « «. « _ ˙ « « « « ˆ ˙ ˆ ˙ « ========================= & l _ « _ ˙ « « « « « ˆ « ngöôøi ngôïm ngôïm Soáng cheát mong manh nhö thaân coû quanh tình ngöôøi Soáng coù ñoâi chaân ñoâi chaân meät bbb « « « « « « « l « « l « «=l & _ _ l _ « l _. « « « ˆ « ˙ ˆ ˙ « ˙ « « « « «. ========================= l _ « ˙ « l_ _ _ « « « « « « ˆ ˙ ˆ ˙ ˆ ˙ « « « « « « heøn moïc ñaày nuùi non Cuoäc ñôøi cho toâi cho nhoaøi moät ñôøi tôùi lui Cuoäc ñôøi cho toâi cho bbb « œ l ˙ « l « « l « . « »»» ˙ « »»» « « « « ˆ ˙ ˆ ˙ « « « « ========================= l & « l «. ˙ « « « « « l « _ l _ _= ˙ « « « « ˆ ˙ ˆ « « « toâi tieáng noùi ñoâi khi vui töôi Cuoäc ñôøi cho toâi traùi caám treân ñoâi moâi em Cuoäc ñôøi cho bbb « « « « « « « « « « l « « l « « l « _ l _. « «=l « « « ˙ « ˆ ˙ ˆ ˙ « « « « « « ˆ ˙ ========================= & _ ˆ ˙ « « «. l _ « ˙ « l_ « « ˆ ˙ « « toâi cho toâi tieáng noùi ñoâi khi ngaäm nguøi Gioù theâm cho em coù caùnh bay ñi voäi vaøng Nuùi bbb « « « « « « « « « « « « « l « « l « « l « « l « « l « ˙ ˆ ˙ ˆ ˙ _ _ ˆ ˙ _ _. « « « « « ˆ ˙ « « ˆ ˙ ========================= l & « « « « « l _. = « ˙ « nuùi bay qua lao xao buïi bôø lao xao bôøm ngöïa ñöùng quanh naêm ñaát muoân ñôøi naèm rieâng ta roän raøng b b b « « l « « l « « l « « l « « l « « l « =l « « « « « « « ˆ ˙ « « ˆ ˙ ˆ ˙ « « ˆ ˙ _ « « ˆ ˙ « « « « ˆ ˙ « «. ========================= & ˙ « « « « « « « Naéng quaùi yeâu ma lung linh thaønh trì lung linh cöûa nhaø Ñöùng giöõa thieân thu thaân ta naèng naëng thaân chim nheï nhaøng bbb « « « « « « ˆ ˙ « « « « ˆ ˙ « « « «. ˙ « l « « l « « l « « l « « l « « l « _= ˙ « « « ˆ ˙ ˆ ˙ « « ˆ ˙ « « « « « ========================= l & « « ˆ « Böôùc tôùi hö voâ khoaùc aùo chaân nhö long lanh gioït Muoán noùi ñoâi caâu giöõa choán thöông ñau chim xanh baïc bbb « « « « « « « « « « « _ « l « _ l _ _ l _ _ l _. ========================= ” & « ˆ ˙ « « « « « « ˙ « « ˆ ˙ ˆ ˙ ˆ ˙ « « « « « « « l _. « ˙ « l _. = « ˙ « leä long lanh gioït leä gioït leä thieân thu. ñaàu caây xanh baïc ñaàu voäi vaøng toâi theo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản