Bài hát gửi gió cho mây ngàn bay - Đoàn Chuẩn & Từ Linh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
208
lượt xem
83
download

Bài hát gửi gió cho mây ngàn bay - Đoàn Chuẩn & Từ Linh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát gửi gió cho mây ngàn bay - đoàn chuẩn & từ linh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát gửi gió cho mây ngàn bay - Đoàn Chuẩn & Từ Linh (lời bài hát có nốt)

  1. Göûi gioù cho maây ngaøn bay « « Ñoaøn Chuaån Töø Linh c Ó Œ « ˆ l « . œ œ « « l « Œ « « l « « « « =l ˆ « « »J »» « « « « « « ˆ »» » ˆ « ˙ « « ====================== & « « « ˆ « « « ˆ _. « « « « « « ˆ « ˆ ˆ « « « ˆ ˆ j « ˆ « « « Œ « l « « « « « l « Vôùi bao taø aùo xanh ñaây muøa thu Hoa laù taøn haøng caây ñöùng höõng Œ « « & «˙ « « _. _ « _ _ « ˆ « _ˆ « « ˙ ========================= l l « ˆ « « ˆ _ « « j « « « « l «. _ _ _ « l _ Œ _ ˆ « ˆ « « « « « « = « _ « ˆ « _ « « « j « ˆ « ˆ « ˙ jj « « « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « «. « Œ « l «. « « « l « Œ « l «. « «. « l hôø Laù vaøng töøng caùnh rôi töøng caùnh Rôi xuoáng aâm thaàm treân ñaát xöa Göûi « « « « l « ˆ ˆ _. _ « « « « ˆ ˆ ˆ. « « « « « j « « « « j« « ˙ ========================= & « ˆ _ « « « j ˆ « « _ « _ ˆ « j _ ˆ « ˙ « _« ˆ ˆ ˆ = _ « « « _ « ˆ « j _« j « ˆ « « gioù cho maây ngaøn bay Göûi böôùm muoân maøu veà hoa Göûi theâm aùnh traêng maøu «. « «. « « « « « « « « « _ l « « «. _ l « Œ « ˆ. « « « « « ˆ « « Œ «= j & « ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ « ˙ ˆ « « « « « « « « ========================= l _j ˆ « j _ ˆ « « l « « _. _ l « _ « _ ˆ « jˆ « ˙ « « _ « j ˆ « « _ « _ ˆ « «. « « Œ « l «. « «. « l «. « «. « l xanh laù thö veà ñaây vôùi thu traàn gian Göûi gioù cho maây ngaøn bay Göûi « ˆ « « « « l « j ˆ ˆ. _ « « « « ˙ ========================= & « « ˆ « « « ˆ ˆ « « « « « j « « _ ˆ ˆ ˆ _ j « « « = j ˆ « « _ « _ ˆ « _ « j « ˆ « _j ˆ « « œ « l « « « =l « phím tô ñoàng tìm duyeân Göûi theâm laù thö maøu xanh aùi aân veà « « « « l « «. _ _ Œ œ œ. œ l « »»» »»» »J « »» ˙ »»» «ˆ « « « « j « j ˆ & « ˆ ˆ _ w ========================= ˆ « « « « j « ˆ « l « « ˆ j « _ _ ˆ « ˙ ˆ « « « j « « ñoâi maét nhö hoà thu Thaáy hoái tieác nhieàu thuyeàn ñaõ sang bôø ñöôøng veà khoâng ˙. »»» « ˆ ˆ « « « « « « j « « « « « « « « « « l _ « « . _ l _ _ _ « _ l _ _ « « =l ========================= & _ «. « ˆ « ˆ « « _. _ _ ˆ _ _. _ ˆ ˆ « _ « j ˆ ˆ « « « « « « « « « « ˆ « « j j ˆ ˆ « « j ˆ j « « « ˆ « ˆ « « j j « Œ œ œ œ œ ˙. »»» »J »»» »J »»» « « «. loái Doøng ñôøi troâi ñaõ veà chieàu maø loøng nhôù coøn nhieàu ñaäp göông xöa tìm w »» »» l »œ œ ˙ . »» »» l »»» « « « « « l ˙ ˆ « « ˆ « ========================= l & l _= « ˆ « « « « « « boùng Nhöng thoâi tieác maø chi chim roài bay anh roài ñi Ñöôøng « « #ˆ « . _ l _ « #ˆ « . _ l _ « « « . « l _ Œ _ l ˆ « ˆ « « « « ˆ « « « « ˆ « « « « « « ˆ « « « « ˆ ˆ « ˆ j j « « & _ « j ˆ « « _ « « ========================= j « _ ˆ ˆ « « j j « « j « _ _ ˆ ˆ « « j « j « « _ ˙ « « « = ˆ « «. « «. « « traàn quen loái cuõ ngöôøi ñôøi xa caùch maõi Tình traàn khoâng haøn gaén thöông loøng Göûi ˆ ˆ «. « l « « « « « j_ _ « ========================= l & « ˆ _ ˙ Œ « « l ˆ « « « « l « j ˆ ˆ. « « « « _ ˙ « Œ «= « « « « j ˆ « « _ « _ ˆ « j ˆ « « _ « _ ˆ « «. « «. « «. « «. « gioù cho maây ngaøn bay Göûi böôùm ña tình veà hoa Göûi « « Œ & « « « _ l « « « _ l « j ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « « j « « « « « _ j j _ ˆ « ˆ « « «. =========================” ˆ ˆ « « « l «. « _ _ ˙ _ « j « « = ˆ « « ˆ « theâm aùnh traêng maøu xanh laù thö Veà ñaây vôùi thu traàn gian.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản