Bài hát hai con thằn lằn con (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
417
lượt xem
79
download

Bài hát hai con thằn lằn con (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát hai con thằn lằn con (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát hai con thằn lằn con (lời bài hát có nốt)

  1. Hai con thaèn laèn con. b2 « « « « l « « « l « 4 « « « _ j j j « ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ j « « j « « « « ˆ « ˆ « ====================== l & « « « « l « j j ˆ ˆ « « « ˙ « = j Hai con thaèn laèn con ñuøa nhau caén nhau ñöùt ñuoâi b « « « « « « œ « « « « l « j j « j ˆ ˆ _ ˆ « « ˆ « « ˆ « « « « « l « j j ˆ ˆ « « ˆ « ˆ »» l « « »J j « =========================l & « ˙ « j Cha thaèn laèn buoàn thiu goïi chuùng ñeán môùi maéng cho « « œ œ « « »J »J « « b »» »» ˆ ˆ j j « « l œ »»» œ « j « »J »J « « « « œ œ « « « ˆ »» ˆ l »» »» « ˆ « « l « »J « ˆ ˆ « « « ˙ =========================l & « Hai con thaèn laèn con ñuoâi thì to nhöng ñaõ cuït roài b « « « « l « « « « « j ˆ « j j j ˆ ˆ ˆ « « « « »J « « « l « œ « « l « ˆ »» ˆ « j « j « « ˆ j « ˙ « ========================= & « _ ˆ « « « _ _ j j ˆ ˆ « « ” OÂi ñôùn ñau quaù trôøi Thaèn laèn ta khoùc la tôi bôøi.
Đồng bộ tài khoản