Bài hát hai phương trời cách biệt - Hoàng Trọng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
204
lượt xem
41
download

Bài hát hai phương trời cách biệt - Hoàng Trọng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát hai phương trời cách biệt - hoàng trọng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát hai phương trời cách biệt - Hoàng Trọng (lời bài hát có nốt)

  1. Hai phöông trôøi caùch bieät. Hoaøng Troïng b2 ‰ « « « ˆ « « « « « « « « « « « « j « « « « « « » ˆ ˆ « « l l ˆ « l « « ˆ ˆ œ »»»»œ »»»œ l ˙ =l « « « « »» « ˆ « « »»» & 4 ====================== ˆ _ ˆ « « « _ _ « « « ˆ « AÙnh naéng chieàu thoaùng phai roài Hoaøng hoân khôi thöông nhôù xa xoâi «. « « « ˆ« « « « « « « ˆ « « « « « « « « « « « « « ˆ l ˙ =l & b œ »œ ˆ « l ˆ »»» »» « « « « « _ ˆ « « _ « « ˆ « « « « « ˆ ========================= l _ ˆ ˆ « « « ˆ « « « Nhôù maõi nhôù muoân ñôøi Moät chieàu em khoùc trong hoàn toâi b « « « « ˆ « « « « « « « « « ˆ ˆ « l ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « œ »»œ « « « ˆ »» » « « « « »»»œ ˙ « « « « « _ ˆ « l _ _ ˆ « » » « ˆ « « « =========================l & ˆ « « « l »»» = Goùp heát laïi nhöõng caâu theà Traû laïi cho nhau luùc chia ly « « «. « « « « « « « ˆ « « « « ˆ « « « « b »»»œ »œ ˆ ˆ l « »» « « ˆ « « « « « « « « _ « « ========================= & « _ ˆ « « ˆ l _ « ˆ « « « ˆ ˆ « ˆ l « =l « « « ˙ « « Coá nuoát bao nhieâu leä Nhìn theo duyeân kieáp ñi khoâng veà « « « « « « « b « « « « ll bœ »»» œ »»» »»» »» bˆ « « œ œ »œ œ « « ˆ »»» »»» « « « ˆ « « l « « ˆ = « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ =========================l & l « Roài heïn ñöøng öôùc mô Maø teâ taùi cho ngöôøi mong chôø « « « œ b « « « « l œ « « « « « « « « ˆ « « « »»» « « ˆ « « « « » l « « ˆ »»» ˆ « « « ˆ =========================l & »»»œ »»œ l ˙ »»» = « « « ˆ ˆ ˆ Moät chieàu naøo cuoái thu Chôït xao xuyeán thöông tình xöa b »»»œ »»œ « « ˆ l « « « « « ˆ « « ˆ « « « « « « « « « « »œ œ « « « ˆ » »»» « « « « l _ _ ˆ « » » =========================l & ˆ « « « « œ ˙ »»» l »»» = « _ ˆ « « « « ˆ ˆ « Dó vaõng giôø ñaõ xa roài Tình yeâu qua nhö giaác mô thoâi «. « « « « « « « ˆ « « « « b »»»œ »»»œ « « l ˆ « l « « « « ˆ « ˆ l « « ˆ. « « « « ˆ « ========================= & « _ « ˆ « _ « « « « « « « ˆ ˆ « « « _ ˆ « ˆ « « ˙ « « ‰ l « Œ= j ˆ « ” « Nhaén gioù trao ñoâi lôøi Vì ñaâu hai ñöùa hai phöông trôøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản