Bài hát hát lên đi - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
63
lượt xem
12
download

Bài hát hát lên đi - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát hát lên đi - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát hát lên đi - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Nhaân baûn 36 Haùt leân ñi. Vuõ Thaønh An 4 Œ œ œ œ « œ œ 4 »J »J »J « J »J »» »» » ˆ »» » j « » » l w Œ « « « « « « « « « « j j j j j « ˆ ˆ ˆ ˆ « «= « « « « ˆ ˆ » ====================== l & l « j Haùt leân ñi ngaøy vui ñeán roài Nhöõng thaùng naêm u buoàn ñaõ Œ « « « « « « « « _ _ _ _ l =========================l & w l j « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « j j _ « j « j j « w ˆ « troâi Haõy queân ñi ngaøy xöa ñen toái Œ « « « « « « « « « « j j « ˆ ˆ ˆ Œ œ œ œ « œ œ »J »J »J « »J »J »» »» » ˆ » » j « « j ˆ « =========================l & j ˆ « « _ _ l w l » « » » j « « ˆ j Saùp yeâu thöông toâ leân laøn moâi Caùnh hoa xanh Ngöôøi cho luùc Œ « « « « « « « « « & w l j « j « j « ˆ ˆ ˆ « « « l w « j « ˆ ˆ ˆ j « j =========================l naøo Vaãn xinh töôi nhö ngaøy môùi trao Œ « « « « Œ « « « « « « « « « « l w « « _ _ _ _ ˆ ˆ « _ « « j j j j ˆ ˆ ˆ « « « « « « ˆ =========================l & j j « « ˆ « « « ˆ « « ˆ l j ˆ « j j « j « _ _ j ˆ ˆ _ « « j « Chôù lo aâu ngaøy mai côm aùo Seõ cho theâm theâm hôn doài Œ « £» » « #ˆ œ œ & _ « l _ « « « _ « l _. « « « »» »» ˆ « =========================l j « _ w « _ ˙ « « _ ˆ « ˆ « £ « daøo Muøa ñoâng laïnh luøng löôùt «. « ˙ « ‰ « « « j ˆ l «. « ˆ « « « « l œ ‰ œ œ œ « œ œ l « « #ˆ « ˆ « ˆ « « »J ========================= & »» »J »J »J « »J »J »» »» »» ˆ » »» j « » « j ˆ « qua Xuaân veà lôøi Ngöôøi aân caàn quaù Caùm ôn Anh tình yeâu quaù Œ « « « « « « « « « & w l j « j « ˆ ˆ ˆ « « « j « ˆ ˆ j « l j « j ˆ « w =========================l ñaày Ñaõ cho em nhöõng ngaøy ngaát ngaây Œ « « « « « « l « « _ _ _ _ Œ « « « « « « l w = « « « « j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « j ========================= & j j « « « « ˆ ˆ « _ « « « « ˆ « ˆ ˆ j ˆ j j j « w l « _ « « ˆ « j ˆ « j ” Nhôù thöông Anh vôøi cao treân aáy Öôùc mong sao moät ngaøy caàm tay.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản