Bài hát hãy nói giùm tôi - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
147
lượt xem
51
download

Bài hát hãy nói giùm tôi - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát hãy nói giùm tôi - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát hãy nói giùm tôi - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Haõy noùi giuøm toâi. £ Trònh Coâng Sôn 4 »»»œ »œ œ »»» »œ »œ »œ œ « « « « Œ ‰ « œ 4 » »»» »» l l œ »»» »»» » »»» « « « « ˆ « « « « ˆ ˆ l ˙ « »K k ˆ = « »» ====================== l & « « « « £ £ £ « « « ˆ « « « « « «. « « « Haõy soáng giuøm toâi Haõy noùi giuøm toâi Haõy thôû giuøm toâi Thòt da « ˆ « « « ˆ ˆ « « « « ˆ « « « «. k k ˆ ˆ l ˆ « « « « « « « « œ w « « « « « »J l ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ »» kkj j j « « « « « =========================l & « Œ Œ »»œ »œ « «£ « « Œ ‰ « œ naøy daønh cho thuø haän cho baïo cöôøng cho tham voïng cuûa moät luõ ñieân »œ »» »œ »œ œ « « « « « & ˆ « »» »»» »»œ l œ»»» =========================l »»» » » »»» « « « l˙ ˆ « « « « ˆ « ˆ « »K k ˆ »» « £ £ « «£ « « « « « «. Haõy soáng giuøm toâi Haõy noùi giuøm toâi Haõy thôû giuøm toâi Quaû tim « « ˆ « « « « ˆ « ˆ « « ˆ « « « « « «. k« ˆ ˆ l « « k ˆ « « « « « œ « « « « « »J l w ˆ « =========================l & ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ »» k k j j « « « « « j naøy daønh cho löûa hoàng cho hoøa bình cho con ngöôøi coøn chôø ñaáu tranh « Œ Œ « œ « ˆ « ˆ »» l l « « »J j « « ˙ « Œ »œ »œ »»»œ »»»œ « . =========================l & »» »»» « ˆ « « œ. « « « »»» j ˆ « « « £ l k k ˆ ˆ « « £ « « «£ « « « « « Ai coù nghe Ai coù (o...o) nghe Tieáng noùi ngöôøi Vieät « Œ « « « « « « « « « ˆ « l ˙ Œ œ »œ »»»œ ˙ »»» »» »»» « « « Œ #ˆ « ˆ « ˆ « & ˙ « ˆ ˆ =========================l l « « « £ « Œ nam chæ mong hoøa bình Sau ñeâm taêm toái chôø mong moät « Œ »»»œ »»»»œ œ l w »»» « ˆ « Œ »»»œ œ œ »»» » & « « =========================l l ˙ l » » » £ £ £ « « £ « « « « « « « « Œ ‰ « œ « « « « «. ngaøy Tay aám trong tay Haõy soáng giuøm œ »»» »»»œ »œ »œ œ »»» » »» « « « l˙ « »K « « « « ˆ ˆ »» l ˆ « ˆ « « k « ˆ « « « « kk ˆ ˆ » =========================l & » ˆ « ˆ « ˆ « « « « « « ˆ « « toâi £ Haõy noùi giuøm toâi Haõy thôû giuøm toâi Ñaõ laâu roài Laøm sao chôø ñôïi Sao coøn «. « « « « « œ « « « « « »J l w l « k k j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ »» « ˆ « Œ Œ »œ »»»œ »œ »»» » » & « « « « « « =========================l ˆ « £ £ « «£ « « Œ ‰ « œ « « « « « « « « ngoài Sao im lìm nguû hoaøi caùc anh Haõy soáng giuøm œ »œ »œ »»œ œ « « « « »»» »»» »»» »»» ˆ « « « « ˆ ˆ l˙ « « « »K « « « ˆ « . ˆ »» l ˆ « « « ˆ k « « « ˆ « « ˆ « « « kk ˆ ˆ « « =========================l & « « £ « toâi Haõy noùi giuøm toâi Haõy thôû giuøm toâi Coøn thaáy gì ngoaøi bom löûa ñaïn Anh chò «. « « « « « « « œ l w l « Œ Œ »J »» ˆ « Œ & « ========================= ˆ « k k « « « ˆ ˆ « ˆ « « « ˆ « ˆj j j ” naøy Sao vui möøng laøm ngöôøi cuùi xin.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản