Bài hát hãy yên lòng mẹ ơi - Lư Nhất Vũ (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

2
427
lượt xem
125
download

Bài hát hãy yên lòng mẹ ơi - Lư Nhất Vũ (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát hãy yên lòng mẹ ơi - lư nhất vũ (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát hãy yên lòng mẹ ơi - Lư Nhất Vũ (lời bài hát có nốt)

  1. Haõy yeân loøng,Meï ôi. Leâ Giang Lö nhaát Vuõ b2 « « « « 4 “{ « « « « l _ « « « « « ˆ ˆ « « « « « « l « « « « =l « « ˆ « & « ˆ. ˆ « « ====================== « ˆ « « j _ ˆ « « _ « j _ ˆ « « ˆ « « ˆ. ˆ Ñoaøn quaân böôùc treân ñöôøng röøng bình minh laáp laùnh chaân « «« « « « « « « « l « « « l « « ˆ « l « ‰ «=l Röøng thay laù bao muøa roài ñoaøn quaân chieán ñaáu xa b « « ‰ & _ « « ˆ j « « «« « l « «« « _ « _ « «« « « ˆˆ ˆ _ ˆ _ « ˆ ========================= ˆ. « « « ˆ. « « ˆ ˆ « j ˆ « « « _ ˆ « « j ˆ « « j ˆ « trôøi xa Mieàn bieân giôùi xanh thaúm haït söông long lanh caønh laù Töø b »»»œ. »»»œ »»œ »»»œ œ. œ »»»œ œ œ œ œ « . »» »»» laøng queâ Meï ôi haõy yeân loøng duø bao gian lao ngaøy thaùng Tröôøng œ »»» »»» »»» »»» »» « « « l « «. « ========================= l & l l » l ˆ « j ˆ « « ˆ « « « « = ˆ ˆ« « nôi bieân cöông nuùi cao ngöôøi lính qua traêm suoái nghìn ñeøo laéng nghe tieáng cuûa « « « « « « sôn hay nôi ñaûo xa ñoaøn chuùng con xin quyeát giöõ gìn chuùng con luoân beân b « « « « ˆ « « « « l « & _ _ _ l « « « ˆ « _ ˆ « ˆ « « « ˆ « « _ « « =========================” « l « « l « « Œ ={ « _ « « ˆ « ˆ j j « ˆ « « « « ˆ ˙ « ˙ « ˆ « Meï hieàn ngaøy ñeâm giuïc böôùc con haønh quaân œ »œ « « ˙ œ »œ œ . »»»œ ˙»»» Meï hieàn ngaøy ñeâm vöõng böôùc trong ñoaøn quaân b “{ ˙ »»» »»» » « « »»» » « « ˆ. « l ˆ »»» l » » » » ========================= l & l l = A ai goïi ñôøi ta reàn vang nuùi soâng b »»»œ »»»œ »»» »»»œ. »»»œ l ˙ œ »»» l « « « « « A nhö giuïc loøng ta Meï ôi coù nghe »»» ‰ œ nœ »»» J « « « « « ========================= l & l ˙ « l « #ˆ « «= ˆ « « ˆ « ˆ tieáng ru cuûa Meï chuùng con ñi hoaø theo öôùc nuùi soâng vang daäy tieáng quaân reo hoaø theo öôùc b « «. « « « « « & « « j ˆ « ˆ « l « « « _ l _ ˆ « ˆ « « « « ˆ ˆ « « « « « « _ ˙ l _ _ « l « « « « ========================= l « _ ˆ « « _ « j « ˆ j ˆ « ˙ « = « « voïng chan chöùa maën noàng tình non nöôùc « « «««« « « ˆ««« « « ««ˆ« « voïng son saét nguyeän theà vì non nöôùc b « « « « « « l « « « « « « « « « « ˆ «_ ˆ « « « « « « « ========================= l & « « ˆ ˆ l ˆ « « « ˆ « l ˙ j « « « ˆ « « l ˆ « ˆ « « «= ˆ « ˆ_« « ˆ ˙ « j « ˆ chaúng bao giôø phai tình queâ höông thieát tha ñôøi hieán daâng ñôøi con vì queâ höông meán yeâu Vieät.. b « « « Œ 4. « « « œ « « »J=l 2. « « « « l ˆ ˆ »» « « 1.,3. ˙ « { ” ˙ « l ˆ « ll ˙ « ========================= & j b ˙ »»» œ »œ œ œ œ œ »»» »» »»» »»»» »»» »» ˙ » ˙ » ˙ » œ » con ...Nam ...Nam vì queâ =========================” & l » l »» l »» l »» l »» Œ = höông meán yeâu Vieät Nam.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản