Bài hát hãy yêu như chưa yêu lần nào - Lê Hữu Hà & Nguyễn Thành Trung (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
242
lượt xem
97
download

Bài hát hãy yêu như chưa yêu lần nào - Lê Hữu Hà & Nguyễn Thành Trung (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát hãy yêu như chưa yêu lần nào - lê hữu hà & nguyễn thành trung (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát hãy yêu như chưa yêu lần nào - Lê Hữu Hà & Nguyễn Thành Trung (lời bài hát có nốt)

  1. Haõy yeâu nhö chöa yeâu laàn naøo. «£ « « « « « « « «£ « « « «£ « £ Leâ Höïu Haø & Nguyeãn Thaønh Trung ‰« « £ ˆ « « ˆ « « « « « « « « « « « ˆ « l l « « ˆ ˆ « ˆ « « l ˆ « ˆ « « « « =l c « « ˆ « « « « « ˆ « « ˆ « ˆ « « « « « ˆ « ====================== & « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ £ Hôõi anh yeâu xin anh ñöøng buoàn Coù ñoâi khi em hay giaän hôøn Ñeå cho £ £ « £ « « « « « « « ˆ « « « « _ _ ˆ « ˆ « « ˆ « « « l « « « ˆ « « « ˆ « « ˆ « « « « « « ˆ _ _ ˆ « « « ========================= & « ˆ « « « « « « _ _ « « «=l « « ˆ « ˆ « « « « _ ˆ « « ˆ ˆ « « « _ « _ ˆ « anh queân ñi ngaøy daøi vôùi bao ñeâm suy tö mieät maøi Maét moâi « « «£ « « « ˆ « « « « ˆ « «£ « « « ˆ l « « £ « « « « « «£ « « & ˆ « ˆ « « « « « « « « ˆ « « ˆ « « ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « « « « ========================= l ˆ ˆ « « « « « « ˆ= « ˆ « ˆ « ñaây xin anh ñöøng chôø Chieác hoân kia mong anh töøng giôø Ngoùn tay « « «£ « « « ˆ «« « £ « « « l « « «£ « « « «£ « « « «= & « ˆ « ˆ _ « « =========================l l ˆ « « « ˆ « « « « « « ˆ _ ˆ « ˆ « « « ˆ « _« « « « « ˆ _ _ « « « ˆ ˆ « « « ˆ « _ « « « « ˆ ˆ _ˆ « £ « £« « « ˆ « « «£ « « « « ˆ œ œ « œ œ »œ œ »œ bœ kia xin chôù höõng hôø Daét em ñi veà trong daïi khôø Bieát bao « « #ˆ « « « « nˆ « ˆ ˆ « »J »» « »» »» » »œ »» » »» bœ « « « ˆ ˆ « « « « « « « « « « « « ˆ « « « l ˆ « « « »» » ˆ l » » » » » » » =l « j « »» & « « ˆ ˆ ========================= £ £ £ « « «£ nˆ bœ »œ œ œ « « «£ « bˆ « ˆ ˆ « « «£ « ngaøy ñaõ qua bieát bao chieàu xoùt xa ngoài ñeám nhöõng gioït naéng rôi ruïng « » œ »œ œ bœ « « « « » » »»» »» « « ˆ ˆ « « « « ˆ « « « « « « « « « « « « « « l » » » » ˆ « « « l « « « « « ˆ « =l »»» »» »»» »» ˆ « « « ========================= & ˆ ˆ « ˆ « « « « ˆ « ˆ « ˆ £ £ « « «£ « « « «£ « « « «£ « « «£ « « « «£ « « « «£ « tröôùc maùi hieân nhaø Ngöôøi sao chöa ñeán vôùi ta Tình sao chöa thaáy gheù qua Duø con ˆ « « « ˆ « « « ˆ « « « « « « « ˆ « « « ˆ « « ˆ « « ˆ « « ˆ « « « « « ˆ « « « « « ˆ ˆ « « « « « & « « « ˆ « « « ˆ l « ˆ « « _ _ ˆ ˆ ll « « « ˆ « « ˆ = ˆ « ========================= l ˆ « ˆ ˆ « « « « ˆ « ˆ « « « «£ « tim vaãn thieát tha Moäng xöa cuõng vôi theo thaùng ngaøy Haõy cho em moâi hoân noàng naøn Lôõ mai « « «£ « « « «£ « « « «£ « « « «£ « « « «£ « « « ˆ ˆ « « ˆ « « « ˆ « « « ˆ « « _ _ _ « « « « « _ _ _ « =l « ˆ « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « ˆ ˆ « « « « « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ l « « « « « « ˆ ˆ l ˆ « « « ========================= & « « « « « « « « « « « ˆ « « « ˆ « __ _ « « « ˆ sau duyeân ta muoän maøng Seõ khoâng ai cho ta voäi vaøng môùi yeâu ñaây sao nay phuû phaøng Haõy yeâu « « «£ « « « ˆ « « « « ˆ « «£ « « « ˆ« l « « « «£ « « « «£ « « & ˆ « ˆ « « « « ˆ « « « ˆ « ˆ « « ˆ « « « « ˆ ˆ « « « « ========================= l ˆ « ˆ « « « « « ˆ= « ˆ « ˆ « nhö chöa yeâu laàn naøo Haõy cho nhau yeâu thöông ngoït ngaøo Haõy ñöa £ « « « £ « & « « « ˆ « « « « « « « « « « l « « « «« « «£ « « ˆ « « ˆ ˆ _ ˆ « _ « « « ˆ ˆ « ˆ « _ « « « « _ « _ _ ˆ « ˆ « ˙ ========================= « « ˆ « « « ˆ l_ w =” em veà nôi cuoái trôøi Giaác mô yeâu cuøng anh troïn ñôøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản