Bài hát khát vọng - Thuận Yến (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
479
lượt xem
87
download

Bài hát khát vọng - Thuận Yến (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát khát vọng - thuận yến (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát khát vọng - Thuận Yến (lời bài hát có nốt)

  1. Khaùt voïng. Thuaän Yeán « « « 2 « « œ « ˙ « J « »»» ˆ »»» ˆ l j « j « « œ œ « « »»» »» ˆ l ˙ l « « « « «=l J »J « « j « « « « ˆ « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ j « « j j &4 « j « l « ====================== ˆ ˆ j « Göûi tình yeâu vaøo ñaát ñöôïc hoa traùi ñaày caønh Göûi leân trôøi cao « « « « « « « œ l ˙ j j « »J ˆ ˆ « »» « « ˆ »»» œ œ « œ »J »J « J »» »» ˆ »»» l ˙ =l j « »»» ======================== & ˙ « l j l roäng seõ ñöôïc ngoïn sao xanh Em trao caû cho anh ˙ »J « »J »J œ « œ œ »» »» »» »» l »»» »œ œ œ œ J »J »J »J ======================== & l »» ˆ »» »» l ˙ l œ « œ «=l j « »»» »J « »J « »» ˆ »» ˆ j « j « moät tình yeâu noàng chaùy Nhö moät caùnh buoàm xinh hieán mình ra bieån « œ œ « œ »J »J « »J »» »» ˆ »» l ˙ j « »»» « ˆ »J « « œ « « » « « » œ œ « »J »J « »» »» « ˆ l « =l j « ˙ « ======================== & ˙ « l l « ˆ « roäng Em ñaõ göûi cho anh caû con tim daøo daït « « « ˆ œ « « »» « « « « J »J J »J »J œ œ œ œ ˙ »»» ˙ »»» & ˆ ˆ « « » l ˙ j j « « « « ˆ »»» »» »»» ======================== l l »» »» l l = Anh laïi traû cho em noãi buoàn ñau tan naùt ˙ »»» œ œ œ K »K »» « ˙ » œ œ œ K »K »»» « »»» »» » j l »» « ˆ « ======================== l & ll l »»» »» « j ˆ = « « «£ « Em muoán oâm caû ñaát Em muoán oâm caû œ ˆ « « »»» « « « « ˆ ˆ œ. œ »»» »J œ. »»» »œ »œ »» »» ˙ »»» œ ‰ œ œ »»» »K »K & « l »» ======================== l l l l »» »»= trôøi maø sao anh ôi maø sao aïm ôi Khoâng oâm »J «. œ l œ. »» »»» « œ l »K « « ˙ « « ˙ « « ˙ « Œ « « « « k ˆ »» « « ======================== ” & ˆ « l l « lˆ « = noåi traùi tim moät con ngöôøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản