Bài hát khung trời mơ ước - Phạm Đăng Khương (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
113
lượt xem
14
download

Bài hát khung trời mơ ước - Phạm Đăng Khương (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát khung trời mơ ước - phạm đăng khương (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát khung trời mơ ước - Phạm Đăng Khương (lời bài hát có nốt)

  1. Khung trôøi mô öôùc. Phaïm Ñaêng Khöông #2 « « « « œ « « « =l 4 « « “{ « « « « l ˙ j j ˆ ˆ « « j j j « ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ ====================== & « j »»» l »J « « « »» ˆ ˆ ˆ « j j j « « Em che nghieâng chieác duø maøu tím Ñaïp xe qua (Xin cho) em vôùi ngaøn lôøi öôùc Veà trong caâu # « « « « « « « « & ˆ ˆ ˆ « l « j j « j « « j ˆ ˙ « ‰ « « l « « « j j « « « « « l « « « _ 1. l « ˆ ˆ « « =========================l « « j ˆ « ˙ « j j j j ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ « phoá khi chieàu veà Nghe quanh ñaây nieàm vui goïi haùt khi vaøo ñôøi Nhö boâng... # « « l «. « « « « « « œ œ ˆ l ˆ « »J »J l « « ˆ »» » j j « « « « « « « ˆ j « ˆ « j « =========================l & _ l _ _ ˆ » ˙ « « ˙ « ˆ « j « ˆ « j j « « thaàm Moät ngaøy ñi qua mang theo noãi nhôù meânh moâng # « ‰ « « 2. « « « ˆ ” « j ˆ « ˆ « { « « « «« « « ˆ «ˆ « l « « ˆ« « kj k « « « « « « & « j « j ˙ « l ˆ j « =========================l _ j ˆ « « ˙ « l « « « ˆ j « « j ˆ ˆ ˆ « « j j Xin cho... ....hoa thaùng ngaøy chôø ñôïi Moät muøa xuaân # « « « « « « « « j « « « « j « « « « « ˆ ˆ l ˙ l ˙ l « ‰ « « “ { « « « « « =l «. « « « « « « « ˆ « j kkj ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « & ˆ ˆ l « ˆ « j « « j « j ˆ j ======================== « « j j ˆ ˆ « « j ˆ « vui mang theo höông saéc cho ñôøi Coøn trong em moät trôøi kyû ...lai ñöôøng daøi thaät # « »J ˆ »» j »J »K »K »J »J »» »» » » »» »»» »J »J »J »J « »K « « « ‰ « œ l œ œ œ œ œ l ˙ l œ œ œ œ l « œ«« « l »» »» »» »» j kˆ ˆ »» ˆ j « «« & «j ˆ « « ========================= » » « _ j ˆ « nieäm Ngaøy vui ñeán sao voäi qua nhanh Xoân xao xoân xao tieáng ñaøn hoïc daøi Nhieàu mô öôùc hay ñaày choâng gai Xin cho em traêm tieáng cöôøi thaät # « « « « « « « « ˆ « « « l « ‰ « « l «. « l « «. « l « « « « k « « « « « & « ≈« ˆ ˆ l ˆ « ˆ ˆ _ 1. « « j j « j ˆ « « k j ========================= ˆ kj ˆ « « « j « « j ˆ ˆ « « « ˆ j. « ˆ « k « j ˆ ˆ ˆ ˆ jk « « « « troø Tuoåi thô ñi qua vôùi nhieàu moäng ñeïp Laø baøi ca vôùi ngaøn noãi tình Thaønh caâu thô vui cheùp taëng baïn beø Laøm haønh.... # ˙ »»» ˙ »»» œ ‰ « « »J »» « 2.« « ˆ ” « j « « « œ « « « ˆ ˆ »» ˆ ˆ l ˙ l « Œ ” « « »J « « « j j & l l j ˆ « ========================= { ˙ « l « « « k « k« « ˆ « nhôù Veà töông... ...trang em böôùc vaøo ñôøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản