Bài hát kiếp đam mê - Duy Quang (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
229
lượt xem
80
download

Bài hát kiếp đam mê - Duy Quang (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát kiếp đam mê - duy quang (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát kiếp đam mê - Duy Quang (lời bài hát có nốt)

  1. Kieáp ñam meâ. £ Duy Quang « « « « « bc ˆ « « « « « « « «. « ˆ ˆ. « « “{ « « « « « « « « « & « ˆ ˆ ˆ « « « _ « ˆ « ˆ « « ====================== l« « « « «= « ˆ « « ˆ ˆ _ ˆ « « «£ « Toâi xin ngöôøi cöù gian doái cho toâi töôûng ngöôøi cuõng yeâu «. «. « «£ « ...mong con tim naøy duø laém long b « ˆ « ˆ « « « « « « ˆ « « ˆ « « « l « ˆ « « « « « « « « « « « ˆ & « ˆ « « _ ˆ « « « _ ˆ « « « =========================l ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « « « ˆ « toâi Neân toâi coøn ñöôïc thaáy ñôøi vui khi côn möa muøa ñoâng ñang «£ « ñong Toâi yeâu ngöôøi baèng noãi nghieät oan khoâng than van vaø mang traùch b ˆ ««« . « ˆ « « ˆ « « ‰ « ˆ « « « 2.« . « « « « ˆ l « «« ˆ « « « « « «{ « «« « ˆˆ«” ˆ « « « « «£ « « & « « «_ _ « « ˆ « «_ _ « « 1. =========================l ˆ « ˆ « « _ « « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ « « « « _ « « « _ « ˆ « « ˆ. « _ « ˆ « « « ˆ « « « £ « £ tôùi xin giaõ töø ngaøy thaùng rong chôi Ñoâi tay naøy vaãn chôø......oaùn cho toâi troïn moät kieáp ñam «. « ˆ « « « ˆ « « « « « « l «. b & w l ˆ « « ========================= ˆ « « « ˆ « « « « ˆ « « ˆ « ˆ « « « « « « « « « ˆ ˆ l « « ˆ « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « £ « «£ « meâ OÂi Toâi öôùc mô em boû cuoäc vui trôû veà caên phoøng naøy ñôn b «. « « « « « « « « « « l « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « =========================l & ˆ « « « « ˆ « « « « _ ˆ « « ˆ «. _ ˆ « « « « « _ « « ˆ _ ˆ « « ˆ « « ˆ _ ˆ « « _ « « ˆ « « «£ « « « «£ « vöøa phuû löùa « « « »»» « ˆ ˆ œ. coâi Moâi em run noãi ñau tuyeät vôøi khi maøn ñeâm b «. « « « « « « «. «« ˆ « « « « l ˙ ˆ « « « ˆ « ‰ »œ œ « »» »»» « ˆ ˆ « « « « « »œ »»»œ »» & « ˆ « «« « «ˆ =========================l ˆ ˆ “{ « £ « «£ « « « ñoâi laø thôøi gian cuõng nhö ngöøng troâi Thöông yeâu naøy ngöôøi haõy nhaän laáy OÂm toâi « « « « « « « « « «. ...caàn vaø nghi ngaïi chi Ai cheâ b œ « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « « « ˆ « nˆ ˆ ˆ « . « & »»» ˆ « ˆ « « l « ˆ ˆ « =========================l ˆ « « « « « « « ˆ « « « j ˆ « ñi moâi hoân traøn ñaày Trong tay ngöôøi hoàn seõ cuoàng say Bao £«£ « bai 2. £ thaân toâi khôø daïi Toâi yeâu ngöôøi hoàn traéng tình trong Toâi... « « « « « « « «. œ œ nœ œ « « »»» »»» « ‰ « « «« b nœ « « ˆ ˆ »»» ˆ ˆ « « »»» »»» « « ˆ « ˙ « « ˆ « « «« ˆ ˆˆ « « «. « « ll «ˆ ˆ«« 1. ========================= & { ” l « £ £ £ khoán khoù vuït bay Toâi khoâng......vaãn cöù ñôïi mong Toâi xin ngöôøi cöù gian « b « «« « « « « « « « ˆ ˆ «. « ˆ « « ˆ ˆ «. « « « « « ˆ «. « « « « ˆ ««_ ˆ « « l « « « « « « « « ˆ ««« « « « l « « « « ««« ˆ ˆ « & ˆ ˆˆ« « « « ˆ ˆ ˆ =========================l « _ ˆ « « ««_ _ « « « « ««ˆ « « « ˆˆ« « « « « doái khi toâi hoûi ngöôøi coù yeâu toâi may ra coøn ñöôïc chuùt tình vui khi côn möa muøa ñoâng ñang b «. « œ »œ « . »»» »» « œ »»œ œ . »»» »»» »»» »» » œ »œ œ »œ œ œ l w » ˆ « ˆ « » l ========================= & »» » »» »»» ” £ tôùi Toâi xin ngöôøi cöù gian doái nhöng xin ngöôøi ñöøng lìa xa toâi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản