Bài hát lá đỏ - Hoàng Hiệp (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
250
lượt xem
78
download

Bài hát lá đỏ - Hoàng Hiệp (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát lá đỏ - hoàng hiệp (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát lá đỏ - Hoàng Hiệp (lời bài hát có nốt)

  1. Laù ñoû. (1975) nhaïc : Hoaøng Hieäp thô : Nguyeãn Ñình Thi #C % « « «. « l w « Œ « « « « _ ˆ « l « « « _ ====================== l & ll w ˆ ˆ ˆ « « « « j ˆ « l« ˆ « «. = ˆ « « ˆj « Gaëp em treân cao loäng gioù Röøng Tröôøng # « « « œ « « « w « ˆ ˆ » ˆ ˆ ˙ « j«« =========================l & « Œ œ l w l ˆ « « »» l « . « « l « « « « ˙ « »»» Sôn aøo aøo laù ñoû Em ñöùng # œ œ ««ˆˆ « « «« « « « « « ˙ ˆ ˆ « »» « « »» »»» »»» « « « « « « « « œ « « ˙ « œ « « « ˆ « ««« « « « ˙ » ˆ « » ˆ =========================l & ˆ « l « »» ˆ » l « « « « ˙ ˆ ˆ « « « l l« ñöùng ôû beân (ô) ñöôøng nhö queâ höông vai aùo baïc quaøng suùng # & « Œ Œ « l w l_ « « «. « l w l « « « _ ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ =========================l _ w « ˆ « « _ ˆ « j « tröôøng Ñoaøn quaân vaãn ñi voäi vaõ # « « « « « « « « « Œ « « l w ˆ « «. « ˆ ˆ « « ˆ l ˆ ˆ « « « ˆ « «. « « l « « ˆ « « « j_ l _ « =========================l & ˆ ˆj « « « Œ œ »»» « « ˙ « « ˙ « Buïi Tröôøng Sôn nhoaø trong trôøi löûa Chaøo # w œ œ »œ »œ œ »»» »»» »» »» »» ˙ »»» œ . œ œ œ »œ œ œ ˙ « « . œ »»» »J »»» »»» »» »»» »» »»» »» & l » l =========================l l » l « « »J j ˆ « ˆ »» « em em gaùi tieàn phöông ôi em gaùi (i) tieàn phöông heïn em # w œ Œ œ. œ w »»» »»» »J œ Œ Œ œ w »» l l »»» =========================l & l »»» l nheù giöõa Saøi Goøn Chaøo em # œ œ »œ œ œ ˙ œ . œ œ œ »œ œ œ ˙ »»» »»» »» »»» »» »»» »»» »J »»» »»» »» »»» »» »» » « œ w & » l ========================= l l » l »» « « . « j ˆ « ˆ « »J »» l = % 2. em gaùi tieàn phöông ôi em gaùi (i) tieàn phöông Heïn gaëp nheù # œ Œ œ . œ 1. »»» »»» »J w œ Œ Œ « w œ Œ Œ Œ= »» l l »»» ========================= & « ll _ ˆ « l »»» ” giöõa Saøi Goøn. Gaëp... ...Goøn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản