Bài hát Làm dâu xứ lạ - Vinh Sử (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
268
lượt xem
85
download

Bài hát Làm dâu xứ lạ - Vinh Sử (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát làm dâu xứ lạ - vinh sử (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát Làm dâu xứ lạ - Vinh Sử (lời bài hát có nốt)

  1. Laøm daâu xöù laï. £ Vinh Söû C q q q « . « « £« « « £ « « « =l & ll « _ « « « l _ _ ====================== ˆ « ˆ ˆ ˆ _ « « ˆ « « « « ˙ j « « « « j ˆ « « « _ _ _ ˆ ˆ ˆ « « « « £Thoâi em theo £ choàng laï £ laøm coâ daâu xöù Bao nhieâu aân « « « « « « «. « « « « « « « « « l « « « ˆ ˆ ˆ « « =========================l & _. « « « ˙ « « « « l«« « « « « « _ ˆ ˆ ˆ« ˆ ˆ _ ˆ ˆ « « « «« « j ˆ « « « « _« ˆ « _ « j _ ˆ « ˆ « ˆ « £ « £« « « « £« « tình giôø tim vôõ theo tim Ñöôøng hoa em « « ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « » ñi möa chieàu röng röng « « ˙« « « « « « « « « « » « ˆ « « « « ˆ & « « »» « « ˆ « « l « _ « « « ˆ =========================l l « ˆ « « ˆ ˆ « « «« ˙ˆ «« j ˆ « « « « l »» « ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « £ ñoå Ngôõ möa trong loøng Em coù vui ñaâu Thoâi em theo £ «. « « « « l « « & « _ « « « __ « « ˆ ˆ ˆ _ « ========================= ˆ ˆ « « « « ˙ « £ « « _ l _. _ « « « « l « « « ˆ ˆ ˆ « « « j « « « j ˆ « « _ _ _ q « ˆ « « ˆ « « « « « j _ ˆ ˆ « £ £ £ choàng vuøi choân ñi kyû nieäm Tin yeâu hoâm naøo giôø dö aûnh thöông « « « «. « « « «« ˙ «« « « « « « l « « « « « l « « »»» « « « « « & «« « « _ ˆ « ˆ ˆ « « =========================l ˙ ˆ ˆ « ˆ ˆ «« j « « _ « « «ˆ ˆ « « ˆ « « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ ˆ « « £« « « em « « ˆ ˆˆ ˙ Œ « « £« « ñau Ñöôøng « « «« « em ñi Anh ñöôøng anh coâ leû bôûi khoâng duyeân « « «« « « «« « « « « œ l « « « »»» & «_ « « « « l « «« ˆ « ˙« « « ˆ « =========================l «ˆ j « ˆ ll ˙ « ˆ « _ ˙ « « « « « ˆ _ ˆ ˆ « « « »œ »œ œ ˙ « £œ « £ trôøi ñoâi ngaõ chia ly Em ôi tình chæ ñeïp khi coøn dang « « œ Œ œ « « »» »»» ˙ « »» »» »»» ˆ J » « »» « « « « « & « « » « ˆ « l »» ˆ » ˆ l « _ « « « « »»» =========================l ˆ « l ˙ « ˆ ˆ « _ « « « ˆ « dôû £Em ôi ñôøi maát £ vui tình neân caâu theà Ñöøng tieác thöông £ « « « « #ˆ l ˙ « »» « « « « « « «. « « « « l « « ˆ « « ˙ j « « ˆ « ˆ « ========================= & « _ « » ˆ ˆ ˆ « « « ll « _ˆ « « ˆ j « « « « ˆ ˆ ˆ « « « £« £ chi tình yeâu ñaõ maát Thoâi em theo choàng caønh hoa xin traû « £ « « « « l « « « « #ˆ « ˆ « l « « « « « « « « _ « « = =========================l & _ _ « « « ˙ « « « « ˆ _ _ _ ˆ ˆ « « « « _ _. _ « « _ « ˆ « j ˆ « ˙ « ˆ ˆ « ˆ « « « j _ ˆ « « ˆ £ £ « « « « ˙« «« « « « « « « « « ˙ Ó « £ « « laïi Hoa xöa phai maøu laø hoa vôõ yeâu ñöông Duø cho hoâm « « «. « « ˆ « « « « « l « « »»» « « « « « l « « « « « « l « = & « « ˆ ˆ _ ˆ ˆ « ˆ « «ˆ ˆ ˆ ˙ ˆ « « « « « « « j « « ˆ« « « « « « « « ˆ ˆ « « « « « « « ˆ « « ========================= ˆ « ˆ ˆ « ˆ « ˆ ” nay duyeân mình ñang dang dôû vaãn thöông trong ñôøi thöông maõi nhau thoâi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản