Bài hát lạnh lùng - Đinh Việt Lang (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
180
lượt xem
58
download

Bài hát lạnh lùng - Đinh Việt Lang (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát lạnh lùng - đinh việt lang (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát lạnh lùng - Đinh Việt Lang (lời bài hát có nốt)

  1. Laïnh luøng. Ñinh Vieät Lang 2 « « « « ˆ « « ˆ « l « «. « 4 « l l «. j ˆ « ˆ « « l « j ˆ « « « ====================== l & « _ ˆ « ˙ « l « ˆ « «= j ˆ « « Em nôõ laïnh luøng ñeán theá sao Tim « « « « « l « « & «. ˆ « « l « j ˆ « ˆ « « « «. « l «. ========================= « l _ « « ˆ « « #ˆ =l j « _ « « ˆ « ˆ _ ˙ « ˆ « « _ j ˆ « anh tan naùt töï hoâm naøo Giôø ñaây ñaõ « « « « «. « « & « « « « l « ˆ _ « « ˆ « « ˆ ˙ « l « ˆ « « l ˆ. j ˆ « « « « l _ « _= ========================= l « _ j « ˆ « « « « « « « ˆ ˆ « « _ ˆ « naùt caøng theâm naùt Muoán noùi maø sao vaãn ngheïn « «. œ »J »» l l ˙ »»» »œ »»»œ œ « ˆ »» »»» « « « « l « ˆ. « « ˙ « ========================= l & _« ˙ « l _ « ˆ « l £ = £ « ngaøo Sao em khoâng noùi moät lôøi gì «. « « « « « « « « « «. « « «. « « « « l ˙ »» « « « « « ˙ ˆ « « ˆ ˆ « ˆ « « & ˆ « « ========================= l j » ˆ « l « _ « « _ « ˆ « ˆ « l l « ˆ l ˙ = j « « « « «£ « « . « Daãu chæ moät lôøi khoâng ñaùng chi Cuõng ñuû ˆ « « « « « « « « « « ˆ « « « ˆ ˆ « « l « ˆ « ˙ « l «. « ˆ « « l « « ========================= l & j ˆ « = « _ « _ ˙ « coõi loøng anh aám laïi Bao ngaøy « « «£ « « « l « « « « ˆ. _ _ & _ _ ˆ « « «. « « l «. j ˆ « ˆ « ========================= l « « « « « « « _ ˆ ˆ « « « ˆ « ˙ « l _ « ˆ « _ = « j ˆ « xa caùch buoåi anh ñi Em gieát tình « « ˆ « « ˆ « l « «. « « « « « « « ˆ & « « « « ˙ « « ˆ l « « l ˆ. j ˆ « « « « l « « «=l j ˆ « ========================= ˆ ˆ « « « « ˆ anh nöõa phaûi khoâng Em ñem baêng tuyeát laáp hoa « « « « « & _ « «. l _ « « j « ˆ l ˆ. « « « l œ « « l ˙ « »»» « « « ˆ ========================= l j ˆ « « ˆ »»» = ˙ « ˆ « hoàng Em ñem hôø höõng vuøi thöông nhôù œ. »»» « « « « l « ‰ « l «. j ˆ « ˆ « « l « ˆ « « _ ========================= & « « « « « « l _. « =” _ j « _ ˆ « _ ˆ « ˆ « _ ˙ « ˆ « Em gieát tình anh trong laïnh luøng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản