Bài hát lời của dòng sông - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
102
lượt xem
19
download

Bài hát lời của dòng sông - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát lời của dòng sông - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát lời của dòng sông - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Lôøi cuûa doøng soâng. 2 Œ ‰ « « œ. œ œ œ. œ «. « « « »J « « « . « « œ . œ Trònh coâng Sôn « « »»» k k ˆ « ˆ ll « »K »K »» »» »» » »» l ˆ ˆ l ˆ « « « « ˆ »»» ˆ kl «« k »J »» & 4 ======================l l j « « « « œ. Ngöôøi tìm ñeán vôùi böôùc chaân aâm thaàm muøa haï töøng côn möa truùt œ. »»» « « œ. « « l »»» œ »J »» l ˙ »»» « « « « »»» jjjj ˆ ˆ ˆ ˆ l œ l œ œ œ=l »J »»» »»» »»» #ˆ ˆ kk « « ========================= & l « « « « »» £ « « œ. « « « « « laù vaø doøng soâng cuoán ñi Tay hö voâ ñoát neán chieàu chôi vôi leân œ. »»» « « »»» œ œ œ. »K »K »» k « k ˆl ˆ « »» »» » œ »J «. »» l ˆ ========================= & l « « « « kˆ ˆ « ˙ « k « ˆ ˆ ˆ « « « l « l « « « ˆ=l « « « j j j j « « co roài doøng soâng cuõng mang theo teân ngöôøi vaøo huyeàn thoaïi Tay hö voâ che œ. »»» œ œ œ œ œ . « « œ . œ œ »»»œ . »J »»» »»» »»» »» l »»» ========================= l & « ˆ »»» «k ˆ«l k »K »K »» »» œ »J »» l œ . »»» »K œ »» »K œ = »» £ l l « «« daáu chieàu qua truoâng maây saâu roài tình yeâu cuõng qua mau chia ngöôøi moät baõi « ˙ « « « « « ˙ »»» œ œ œ œ œ. J J J J »»» »»» »»» »»» »»» l »»» l »»»œ . J œ «« k« ˆ= «ˆ k l « « « « l ========================= l & j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « l saàu £ Ngöôøi tìm veà doøng soâng ngöôøi tìm veà doøng soâng hoûi thaêm veà ñôøi «. « ˆ « j « « « « ˆ l « #ˆ « l ˙ l « « « « l ˙ « « ˆ « ˆ « « « »»» ========================= l & « « « « »»» j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « œ œ œ œ »J »J »J »J l »» »» »» »» = « « « œ. œ œ mình Hoang vu doøng nöôùc luõ Ngöôøi tìm veà bieån xanh ngöôøi tìm veà bieån œ. »»» œ »J «« « œ œ œ œ. »»» »» « « »»» »K »K & »» l ˆ «. « « « l ˆ. ========================= l kk ˆˆ « «« « J œ »»» l »»» » l »»» kk ˆˆl «« »» »» = £ « « œ. xanh noùi thaàm veà ñôøi mình aên naên daáu reâu phong Ngöôøi veà nhôù veát tích œ. »»» œ «. « « »J « « « . »» l ˆ ˆ l ˆ « j « « « »»» kk ˆ ˆ l « « œ»» l œ . #ˆ « l œ . »J »»» « « » « ˆ »» kk œ »J »» = ========================= l & « « « « « « « œ. « « œ. xöa sa muø ngaøn truøng doøng soâng ñeâm thaép neán maët trôøi queân daáu ˙ »»» « « « « »»» j ˆ l ˆ ˆ ˆ « j j j « « « œ l œ œ œ l œ. J »»» »»» »»» »»» »»» « « »»» ˆ ˆl « k k« œ œ »K »K »» »» ========================= l & l £ = « « « « œ. chim OÂi hö voâ phong kín tuoåi thô ngaây mong manh Roài doøng soâng vaãn mieân œ. »»» œ »J «. « »» l ˆ « « « « « « « « »»» j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ l « « « « »J l œ œ œ=l œ»» »»» »»» »»» « « l ˙ kk ˆ ˆ « « « « ========================= & l £ « « œ. œ œ « man ñöa ngöôøi veà moä phaàn Chaân qua ñaây söông khoùi Ñöôøng hö voâ treân œ. »»» « « »»» œ œ œ. »K »K »» »» »» œ »J ˆ ˆ l « k k« l » ========================= & »» l œ . »»» K »K « »»» »» l ˙ « =” tay Roài tình yeâu cuõng xa khôi Phieán saàu laø thaùng ngaøy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản