Bài hát lời ru đêm - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
70
lượt xem
17
download

Bài hát lời ru đêm - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát lời ru đêm - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát lời ru đêm - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Lôøi ru ñeâm. b2 « « « « l « « Trònh coâng Sôn & 4 « _ _ _ « _ _ « « j j ˆ ˆ ˆ _ « « « « j j «. ˆ « « l «. « j ˆ « ˆ « ====================== l « « l « j ˆ « « ˙ « = ˆ « « « Ñeâm meï ngoài caàu kinh Töôøng traéng im lìm b « « « « « £ « « « « l« l « « « l « l « œ œ l « « »»» Ñeâm Meï ngoài caàu kinh Thaønh phoá khoâng ñeøn j j « j ˆ ˆ ˆ ˆ « « j « _ « j ˆ « »J « »» ˙ « ˙ « « _ _ ˆ _ « « « ˆ « « ˙ « =========================l & ˆ « Ñeâm con naèm khoâng nguû nghe moûi moøn theâm Ngaøy thaùng öu phieàn b œ « œ œ »J « »J »J « « « « Ñeâm traêng veà raát laïnh Gioù ñoäng vöôøn lan Töøng maùi gia ñình »» ˆ »» »» l œ . « l « l « « « « l « l « j « »»» j « ˆ « « ˙ =========================l & j j « j « ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « j « ˙ « ˙ « Toùc Meï traéng nhö boâng Ñeâm chôø bom rung töøng lieáp cöûa « l «. « « « « nay chæ thaáy khaên tang Ñi veà ñeâm ñeâm laø lo sôï b « « « « l « « « « « _ _ _ « « « « j « « « ˆ _ _ _ j j j ˆ ˆ ˆ «. ˆ « « j ˆ « ˆ « « l « j ˆ ˙ « « =========================l & l « « « « j j « j ˆ ˆ ˆ ˆ « « j « « « « Ñeâm Meï ngoài ngaån ngô Töïa ngoùng mong gì Ñoâi khi lôøi ru £ « œ œ « J « »J J « »»» ˙ l œ « œ œ l Ñeâm Meï ngoài nhìn ra Loøng heùo khoâ töø Bao nhieâu laàn mai b « « « « « l « l « _ _ « « ˆ _ ˆ « « « « ˙ « j ˆ « ========================= & _ l J « »»» l « »»» ˆ »» »»» j « ˙ « ˆ « nhoû an uûi ngaøy qua Ngaøy thaùng baây giôø Bao ngöôøi ñaõ ra « « ˆ l˙ l « « « « l « « ‰ « l œ œ « »J »»» nôû Choù suûa vöôøn khuya Töø nhöõng maùi nhaø baây giôø khaùc xöa b œ. »»» « « j « « « « « « « j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « ˆ »» j « »»» »» œ œ =========================l & l« ˆ « ñi khoâng veà ñeâm ñeâm laø tieáng noå Lôøi ru ñaõ ñen vaønh b œ. « « « « «. kia khoâng ngôø Xaây leân roài naùt ñoå Veà treân nhöõng con ñöôøng »»» ˆ l «. « j « « j « ˆ l « « « « « « « « ˆ l « « « « « ˙ « l « « =========================l & ˆ j ˆ ˆ « « « « ˆ _ « ˆ j ˆ « moâi Ru hoaøi ru ñôøi Ru con ñöôïc yeân vui Con « ‰ « l ñi Moãi ngaøy maét nhìn Noái tieáp ñoaøn xe tang Theo b «. « « l « « « « « « l« l « « j ˆ « ˆ « ˆ « « _ ˙ « l « « _ « j j « j « ========================= & j _ « ˆ ˆ « ˆ « « _ « j ˆ « ˙ « « ˙ « l « ˆ « nôi chieán tröôøng Ru bom ñaïn trong thaân Lôøi b œ œ »œ »œ l œ . « l « . »J »»» « « « «. sau aâm thaàm Coù tieáng meï keâu con Lôøi »» »» » »»» « « j ˆ ˆ « « =========================l & « « j « ˙ « « _ « l « ˆ l« l « « j ˆ ˆ « « ˆ « ˆ « « « « j ˆ « « « « ˆ « ru tieãn con mình ñi Ru hoaøi ru ñôøi Ru voâ voïng treân noâi Ru ru heùo hon nhieàu khi Giöõa thôøi hoang taøn Thaáy nhöõng Meï long ñong theo b «. « ˆ « « l « « « « « _ ˙ l « « _ « l « « « « « j j « j « ========================= & j _ ˆ ˆ ˆ _ ˆ « « « « j ˆ ˙ « l « « ˙ « l « « ˙ « ” « « thaân con laïnh Ru oaùn thuø chöa nguoâi. chaân con mình ñeán nhöõng ñoài xa xaêm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản