Bài hát Lữ Hành - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
122
lượt xem
13
download

Bài hát Lữ Hành - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát lữ hành - phạm duy (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát Lữ Hành - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

  1. Löõ haønh. ## C Ó Œ « « « « « « « « « . « « « « Œ «= Phaïm Duy « « « l «. « « « l « « « l « « « « l ˙ ======================= l & _ ˆ ˆˆ ˆ ˙ ˆ j « « «« « « « _ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « j ˆ « Ngöôøi ñi treân döông gian Thôû hôi gioù töø ngaøn naêm Gioù Ngöôøi ñi nghe xa xaêm Maø chöa thaáy boàn choàn chaân Böôùc ## « « « «. « « « l « Œ « l «. « « « l « Œ « l «. « « « l « « « ˆ ˆ ˆ « « « _ __ _ _ & j « « « « « ˆ ˙ ========================= l ˆ « « « « « « ˆ ˆ ˆ _ ˙ j ˆ « « « « « « _ « « « « « « « « « « « « « « ˆ _ ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ ˆ « « ˆ « j = lung lay Hoaønh sôn Gioù daâng cao bieån Ñoâng Ngöôøi ñi trong thanh xuaân Söôûi höông ñi trong thôøi gian Vöôùng bao nhieâu loøng thöông Nguôøi ñi theo thieân nhieân Töø khi ## « « « »»» « « « »» « « . « « « l ˙ Œ œ l « . « « œ l « Œ « l « . « « « l « . Œ =l & ˆ ˆˆ « « «« ˆ »»» « «« ========================= j « j ˆ ˆˆ » ˙ « « « «« « ˆ ˆ ˆˆ ˆ « « «« «j « ˙ « naéng nhö löûa soáng Maùu soâi nhö saéc trôøi Böôùc nhanh vöôït chaân trôøi ## « « « « « « « « « bieát nhen löûa chieán Maùu xöông choân laáp roài Coû hoa moïc kín ñôøi « . « « . #ˆ « « « Œ « « « « « « « ˆ« « «ˆ ˆ « «« « « ˙ »»» J »»» « » « l œ . œ »»»œ . #ˆ l œ »œ œŒ =l « » »» »» œ » ˆ ˆ« «l« « «ˆ « ˆ j j ========================= & l ˆ. ˆ ˆ ˆ l ˙ «« « « j j « » » »» « Ñi ñi ñaâu maø tôùi nôi Thaáy loøng leân phôi phôùi Ñi phöông nao maø tôùi ñaây chæ Ñi ñi mau roài tôùi nôi Ñaát trôøi coøn ñen toái Theo taâm tö tìm gioù khôi Ñaõ ## œ . « « »»» « « œ ˙ Œ œ ˙ . « « Œ bœ b˙ . « « ˆ ˆ »»» l »»» j «« »»» »»» ========================= & l « « ˆ l˙ « « »»» l »»» « « « « « nˆ l n˙ Œ «=l ˆ « thaáy loøng coøn say Hoâm nay tình ñaày Thöông yeâu traøn ngaøy Thieân thaáy maët trôøi soi Anh ôi chuyeän naøy Ñaây caâu ruoäng caøy Anh ## « « « « «. « « « l « Œ « l «. « « « l « Œ « l « « « « l « « « l & ˆ ˆˆ « « j « « « «« ˆ ˙ « « «« « ˙ ˆ ˆ ˆˆ ˆ « ========================= j « « «« « _ «. « « « « « « « « «« « « « ˆ _ ˆ ˆˆ ˆ ˙ ˆ « « ˆ « j = thu trong loøng naøy Töông lai trong baøn tay Ngöôøi ñi trong khoâng gian Nhòp xe em trong moät ngaøy Chung vai vôi thuø ai Ngöôøi ñi saâu muoân nôi Tình trinh ## « « « « «. « « « l « Œ « l «. « « « l « Œ « l «. « « « l « Œ « l & ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ j « « ˙ « ˆ « «« « « « ˆ ˆˆ ˆ ˙ j « «« « « ========================= « _ __ _ _ ˆ « « « « « « ˆ ˆ ˆ _ ˙ = « j « « « « « « ˆ _ « _ ˆ « uoán voøng töû sinh Baùnh xe tang ngoaïi oâ Chieác noâi trong vöôøn chao Ngöôøi tieát laøm thaønh ñoâi AÙo chaên che toå uyeân Mieáng côm vui tình duyeân Ngöôøi ## « « « » & «. « « « l « « « l «. « « « l ˙ Œ œ l «. « « œ l « « « « »»» « « « « « « « ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ ˆ ˆ « «« « ========================= « « « « « « « j j »»» j ˆ ˆ ˆ »» = « « « ñi trong nhaân gian Taø aùo raùch coâ haøng quaùn Söùc tuoân treân caùnh « « ñi ñi khoâng thoâi Ngaøy theá giôùi leân nguoàn vui Ngaùt nhö höông luùa ## « Œ « « «˙ « ˙ « ˆ ˆ « « ˆ ˙ « « ˆ ˆ « «« « « l «. « « « l « =========================” & Œ « « b˙ « ˙ « « l w « ˙ ˙ « w w j « « _ “{ ˙ « « _ ˆ « « ={ ñoàng Luùa thöông vaït naâu soøng (Ngöôøi..) (Ñöôøng trôû veà) muøa Seõ leân ñöôøng trôû veà (Ñöôøng trôû veà)(1953)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản