Bài hát lúa vàng - Mặc Hy (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
58
lượt xem
7
download

Bài hát lúa vàng - Mặc Hy (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát lúa vàng - mặc hy (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát lúa vàng - Mặc Hy (lời bài hát có nốt)

  1. Luùa vaøng. Maëc Hy b 2 »œ »œ œ œ »» »»» »»» »»» « « »œ »œ œ œ »» »»» »»» »»» « « « « « ˆ « ˆ & 4 “{ ˙ « ======================= l l l l ˆ « ˆ «= j j j j « « « « Luùa vaøng luùa vaøng treân caùnh ñoàng Luùa vaøng luùa vaøng trong naéng chieàu « « « « « « & b « « ˆ « « « l « j j ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ ˆ l « « « j j « « ˆ « »œ œ œ »» »»» »» ========================= l « » » l ˙ « = laøng tang tính tang tang tình tang Luùa ôi vaøng tang tính tang tang tình tang Luùa reo b « œ œ « « »J »J « l « . j ˆ « ˆ « « « « « « « « « ˆ « « l « « « « l «. ˆ « ˆ « ˆ ˆ «= ˆ »» »» j « « « ˆ ========================= l & « « « j j « ˆ « « j ˆ « töøng nhaùnh luùa thôm rôi Luùa thöông ngöôøi boä ñoäi nhoïc möøng naéng sôùm ban mai Luùa reo möøng chieàu chieàu hoaëc b « « « l «. « « « « « « « « « « « ## « « & j ˆ « « « ˆ ˆ j « « « « ˆ « «l ˆ ˆ « « ˆ « « « l « ˆ ˆ ˆ j « « ========================= l « ˙ ll ˙ « = « « nhaèn bao gian lao luùa naëng tróu haït vaøng Ñeâm möøng ñeâm traêng thanh luùa reo khuùc hoaø bình Vui ## « «. « « ˆ « « « « « ˆ « ˙ « « « « « l « ˆ ˆ « « ˆ. j « « « « l « k ˆ « « « « «. « l « « « l « j « « j « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « j ========================= & « jjˆ « « l « « « =l ˆ ˆ ˆ « « j « « « « « nay gaët maø luùa veà ta ñaäp maø ta xay ta giaõ maø ta khi ñoaøn ngöôøi keùo veà ta hoø maø ta reo ta haùt maø vang ## « « « « « « « « ˆ l œ. l « « « ˆ « « »»» « l « « « « l œ. « ˆ « « « « « j « ˆ « ˆ j « ˆ ˆ j ========================= l & »»» J œ »»» = ˙ « ˆ « daàn Roài khi thaønh haït maø gaïo thôm nuoâi trôøi Hoaø leân ngaøn lôøi maø hoan hoâ vang ## œ « »J « »œ »»œ « « 1.. « « »» ˆ » » j « œ « »J »» « « l « « l « « ˆ l « j ˆ « =========================” & l « « « ˆ « j ˆ « « ˆ ˆ j « « j « ˙ « « l « = ˙ { « ˆ « naáng maø toaøn daân cuøng chung söùc döïng xaây maø cuoäc ñôøi khaép maø thuû ñoâ côø theo... ## 2. « « « « « « ˆ « « « ˆ « ˆ ˆ « « l « « « « l « « « ˆ j j ˆ « « =========================” & ˙ « l « « ˙ « = ...gioù möøng coâng haït luùa vaøng (1949) -
Đồng bộ tài khoản