Bài hát lưu bút hồng - Khắc Dũng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
64
lượt xem
6
download

Bài hát lưu bút hồng - Khắc Dũng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát lưu bút hồng - khắc dũng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát lưu bút hồng - Khắc Dũng (lời bài hát có nốt)

  1. Löu buùt hoàng. ### c œ « Khaéc Duõng ∑ »J « œ œ. »J »»» J œ »»» = “ { »» ˆ « »» ====================== l & Coù haït naéng len ### œ Coù nhieàu luùc baâng & œ »» »» » »J œ œ ˙ »»» »»» »»» « œ œ œ. l « ======================== ˆ j « »»» »J »»» »» « l œ « « « =l « »J « « « ˆ »» ˆ ˆ « j « « « ˙ j £ loûi qua keõ laù tìm ñeán chôi cuøng caùnh phöôïng hoàng ### œ £ khuaâng toâi meâ maûi tìm doõi theo ngaøy thaùng qua roài »J œ œ œ . »» »» »J »»» « « œ « »J « « « « « œ ˙ » »» j ˆ l »» ˆ « =========================l & » « « « j ˆ ˙ « « « « « »»» »» l« ˆ ˆ ˆ « j « « noát nhaïc xanh hoøa tieáng tô vaøng thoåi laøn gioù maùt haùt hoøa vang cuøng tieáng saùo dieàu göûi nieàm mô öôùc... ### 1.œ œ œ ˙ »J »» »»» œ œ « 2.œ »»» »» « « « »J ‰ œ & »» » »J »»» »» =========================l { ” » ˙ « l ˙. « »» £ £ tí hanh hanh ...tôùi muoân phöông trôøi O ### ˙ »»» »J ‰ œ ˙ »»» « £ « « « « « « « «. « « « l « ˆ ˆ ˆ ˙ « »» l =========================l & “{ « « « ˆ « ˆ « ˆ « « kia Naøng Haï mæm cöôøi Ô hay loøng chôït boài thoaùng nuï cöôøi ngaøy naøo Nhôù maõi kyû nieäm hoïc ### « ‰ « « « « ‰ « « « l «. « « « ˆ « « « « « ˆ ˆ j « « 1. ˙ « ˆ « j ˆ « ˙ « l ˙ « =========================l & hoài nhìn phöôïng rôi rôi hoàng treân trang troø caû cuoäc... ### w ˙. ‰ J œ »»» 2. « œ & l »»» ” «. { ˙ « =========================l»»» ### œ . « « giaáy Thaáp... ...ñôøi baâng »»» »J »»» œ œ »» « ˆ w « Œ Ó « l ˆ ========================= & l « ” khuaâng luùc heø veà.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản